Το δίκτυο Γρηγόρης «κατακτά» και τη Γερμανία

Στρατηγική: Σταθερότητα, θετικές επιδόσεις, επέκταση δραστηριοτήτων, νέα θυγατρική στην εστίαση
Παρασκευή, 21 Ιουλίου 2017 10:27
UPD:10:28

Κατάστημα της Γρηγόρης στη Γερμανία. Η Γρηγόρης Μικρο-γεύματα το 2016 εμφάνισε αύξηση κερδοφορίας και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές, με αποτέλεσμα μείωση του τραπεζικού δανεισμού της κατά 7,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015 και διατήρηση της χρηματοοικο-νομικής της σταθερότητας - κάτι που αποτελεί σημαντικό πυλώνα στρατηγικής και βάση ανάπτυξης του ομίλου για τα επόμενα έτη.

Από την έντυπη έκδοση

Της Σοφίας Εμμανουήλ
semm@naftemporiki.gr

Ενισχύει την παρουσία της στη γερμανική αγορά και επενδύει σε επέκταση δραστηριοτήτων η Γρηγόρης Μικρογεύματα, της οποίας η στρατηγική εν μέσω κρίσης αποδίδει, καθώς η γνωστή αλυσίδα εστίασης αυξάνει το μερίδιό της, ταυτόχρονα με την αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας της επιχείρησης, την ενίσχυση του δικτύου franchise, τη δημιουργία θετικών λειτουργικών ταµειακών ροών και τη μείωση του δανεισμού της.

Ειδικότερα, η αλυσίδα που δημιούργησε ο Γρηγόρης Γεωργάτος το 1972, η οποία 45 χρόνια μετά χαίρει υψηλής αναγνωρισιμότητας στην εγχώρια αγορά, με δίκτυο σχεδόν 300 καταστημάτων, επενδύει και σε εξωστρέφεια, με ενδεικτική την επέκταση στη γερμανική αγορά εντός του 2017 με 4 νέα καταστήματα. Η ανάπτυξη του δικτύου είναι συνεχής τόσο εντός όσο και εκτός συνόρων κατά την τρέχουσα οικονομική χρήση, ενώ το 2016 άνοιξαν συνολικά 18 νέα καταστήματα στην Ελλάδα και δύο στο εξωτερικό.

Επίσης, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου η διοίκηση αξιοποιεί τις επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά της εστίασης. Πρόσφατα προχώρησε στη δημιουργία θυγατρικής εταιρείας (µε 100% ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό της κεφάλαιο) και µε την επωνυµία Air Canteen A.E., με κύρια δραστηριότητα υπηρεσίες εστίασης καθώς και υπηρεσίες κινητών μονάδων εστίασης.    

Η στρατηγική της οικογένειας Γεωργάτου στο αβέβαιο περιβάλλον όπου αναπτύσσει την επιχειρηματική της δραστηριότητα έχει ως βασικούς άξονες: την κάλυψη των αναγκών των καταναλωτών και των συνεργατών του δικτύου, την ανάπτυξη κερδοφόρων δραστηριοτήτων και την αυστηρή παρακολούθηση της ρευστότητας, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος για την εξόφληση μεγάλου μέρους του τραπεζικού δανεισμού. Επισημαίνεται ότι η απορρόφηση της θυγατρικής Green Catering από τη μητρική το 2016, σε συνδυασμό με τον εξορθολογισµό των εξόδων, την ανταγωνιστικότητα του brand και τη συνεχή ανάπτυξη του δικτύου µε το σύστηµα franchise, οδήγησε σε αύξηση της καθαρής θέσης της εταιρείας και ενίσχυση των αναπτυξιακών της σχεδίων.

Τα μεγέθη

Σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016, ο όμιλος εμφάνισε αύξηση κερδοφορίας και θετικές λειτουργικές ταμειακές ροές µε αποτέλεσµα μείωση του τραπεζικού δανεισµού του κατά 7,2 εκατ. ευρώ σε σχέση µε το 2015 και διατήρηση της χρηματοοικονομικής του σταθερότητας - κάτι που αποτελεί σηµαντικό πυλώνα στρατηγικής και βάση ανάπτυξης του ομίλου για τα επόμενα έτη. Το 2016 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Γρηγόρης Μικρογεύματα ξεπέρασε τα 40 εκατ. ευρώ (ανήλθε σε 40,4 εκατ. ευρώ) από 39,8 εκατ. ευρώ στην προηγούμενη χρήση. Τα κέρδη προ φόρων, χρηµατοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσµάτων και αποσβέσεων (EBITDA) παρουσίασαν οριακή αύξηση 2%, στα 8,9 εκατ. ευρώ από 8,7 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διατηρήθηκαν σχεδόν στα ίδια επίπεδα, ήτοι 5,172 εκατ. ευρώ από 5,203 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Ο συνολικός δανεισμός του ομίλου κατά την 31η.12.2016 ανήλθε σε 5,999 εκατ. ευρώ, µε 1,5 εκατ. ευρώ να αφορά μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις και 4,491 εκατ. ευρώ βραχυπρόθεσμες.

Το δίκτυο που ενισχύεται το 2017, στο τέλος της χρήσης 2016 αριθμούσε 308 σηµεία πώλησης (από 288 το 2015), από το οποία 6 ανήκαν στην εταιρεία και 302 σε franchisees. Από τα 302, 14 βρίσκονταν στην Κύπρο, ένα στην Αλβανία, ένα στις Μπαχάµες και ένα στη Γερμανία, αγορά που ενισχύθηκε το 2017, ενώ δεν υφίστανται πλέον καταστήματα στη Ρουμανία, όπου η θυγατρική (κατά 81,47%) Gregorys Romania SA πέρασε σε διαδικασία εκκαθάρισης.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα