ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017 14:36
UPD:23:53

                                                

                        

                                                                                                Πάτρα 09 Ιουνίου 2017  

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 Η εταιρεία ΜΥΛΟΙ ΚΕΠΕΝΟΥ Α.Β.Ε.Ε. ανακοινώνει ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της την 09/06/2017 εκπροσωπήθηκε το  7320 %  του μετοχικού κεφαλαίου ήτοι παραστάθηκαν και ψήφισαν μέτοχοι που εκπροσωπούν 4.904.393  μετοχές και 4.904.393  ψήφους.

Η Συνέλευση βρισκόταν σε απαρτία και υπερψηφίστηκαν ομόφωνα από το 100% των παρευρισκομένων όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

 

1. Εγκρίθηκαν με ψήφους 4.904.393 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων οι ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016 έπειτα από ακρόαση οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.

 2. Εγκρίθηκε με ψήφους 4.904.393 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων o πίνακας διανομής κερδών και ως εκ τούτου διανέμεται  μέρισμα από κέρδη χρήσης 2016 ποσό 187.600 ευρώ ή 0028 ευρώ ανά μετοχή. Από το μέρισμα θα παρακρατηθεί φόρος 15%.  

Ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος είναι η 29/06/2017. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι εγγεγραμμένοι μέτοχοι της εταιρείας στα αρχεία του Συστήματος Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) κατά την 30/06/2017. Η καταβολή του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί στις 05/07/2017.

Επίσης από τα κέρδη της χρήσης 2016 εγκρίθηκε καταβολή αμοιβών σε μέλη του Δ.Σ. ποσό 60.000 ευρώ.  Από το ανωτέρω ποσό θα παρακρατηθεί φόρος 15% και εξουσιοδοτείται το Δ.Σ. για κατανομή του ανωτέρω ποσού στα μέλη του. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών και εισφορών εξαρτημένης εργασίας για τη χρήση 2016 σε μέλη του Δ.Σ. ποσού 110.04948 ευρώ και προεγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών εξαρτημένης εργασίας για την τρέχουσα χρήση 2017 σε μέλη του  Δ.Σ.

 3. Απηλλάγησαν ομόφωνα με ψήφους 4.904.393 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.

 4. Εκλέχθηκαν με ψήφους 4.904.393 ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.

Τακτικός Ελεγκτής εκλέχθηκε ο κ. Αθανάσιος Φραγκισκάκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1862 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 15081) και αναπληρωματικός ο κ. Ιωάννης Μπιτζαράκης (Α.Μ. Ε.Λ.Τ.Ε. 1555 - Α.Μ. ΣΟΕΛ 23141) μέλη της Ελεγκτικής Εταιρείας ACES Ορκωτοί Ελεγκτές Α.Ε. (δ.τ. «ACES AUDITORS AE») με Α.Μ. ΣΟΕΛ 159.

5. Η Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει ότι στο πρόσωπο των ήδη εκλεγμένων μελών της ¨ Επιτροπής Ελέγχου ¨ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 συντρέχουν τα προβλεπόμενα από την παραπάνω διάταξη προσόντα για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την παρ.3 του άρθρου 44 του ως άνω Νόμου .  

 

                                                                                   

                                                                                           Πάτρα 09 Ιουνίου 2017     

                                                                                        ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

 

 

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 9.6.17

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα