Μύλοι ΚΕΠΕΝΟΥ: Εγκρίθηκε η διανομή μερίσματος 0,028 ευρώ

Παρασκευή, 09 Ιουνίου 2017 14:45
UPD:14:47
Μύλοι Κεπενού

Τη διανομή μερίσματος 0,028 ευρώ/μετοχή ενέκρινε η γενική συνέλευση των μετόχων της Μύλοι ΚΕΠΕΝΟΥ ΑΒΕΕ, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασής της.

Ως ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η 29η Ιουνίου, ενώ η καταβολή του μερίσματος θα ξεκινήσεις στις 5 Ιουλίου.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της εταιρείας προχώρησαν στην έγκριση και των εξής:

  • Εγκρίθηκαν, με ψήφους 4.904.393, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, οι ετήσιες  οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, της εταιρικής χρήσης από 01.01.2016 έως 31.12.2016, έπειτα από ακρόαση, οι σχετικές εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή, καθώς και η δήλωση εταιρικής διακυβέρνησης του άρθρου 43α παρ.3 περιπτ.δ του κ.ν.2190/1920.
  •  Απηλλάγησαν, ομόφωνα με ψήφους 4.904.393, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και ο Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για την εταιρική χρήση από 01.01.2016 έως 31.12.2016.
  •  Εκλέχθηκαν, με ψήφους 4.904.393, ήτοι με ποσοστό 100% επί του συνόλου των παρόντων, ο τακτικός και αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής-Λογιστής για τον έλεγχο των ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρείας, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης, για την εταιρική χρήση από 01.01.2017 έως 31.12.2017.
  • Η Γενική Συνέλευση επιβεβαιώνει ότι στο πρόσωπο των ήδη εκλεγμένων μελών της ¨ Επιτροπής Ελέγχου ¨ του άρθρου 44 του Ν.4449/2017 συντρέχουν τα προβλεπόμενα από την παραπάνω διάταξη προσόντα για την άσκηση του συνόλου των αρμοδιοτήτων που ορίζονται με την παρ.3 του άρθρου 44 του ως άνω Νόμου.

naftemporiki.gr

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΚΕΠΕΝ

Σχολιασμένα