ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ Α.Ε. - 16η Τακτική Γενική Συνέλευση

Τετάρτη, 24 Μαΐου 2017 20:45
UPD:23:53

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι την Τετάρτη 24 Μαΐου 2017 πραγματοποιήθηκε η 16η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας στην αίθουσα «ΕΡΜΗΣ» στα γραφεία της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 39.546.563 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου ήτοι το 605% επί συνόλου 65.368.563 κοινών ονομαστικών μετοχών μη υπολογιζομένων 5.020.563 ιδίων μετοχών της εταιρείας.

H Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσια διάταξης ως εξής:

  • Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Οικονομική Έκθεση της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) στην οποία περιλαμβάνονται οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της δέκατης έκτης (16ης) Εταιρικής Χρήσης 2016 (01/01/2016 - 31/12/2016) μετά των σχετικών Εκθέσεων και Δηλώσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.
  • Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (από 01/01/2016 έως 31/12/2016) και τη διανομή μερίσματος ποσού 006 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος σύμφωνα με το νόμο προσαυξάνεται με το ποσό που αντιστοιχεί στις 5.020.563 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία και τελικώς ανέρχεται σε ποσό 006499 ευρώ ανά μετοχή.

Επίσης όσον αφορά στο μέρισμα της χρήσης εγκρίθηκαν ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) η 30η Μαΐου και 31η Μαΐου 2017 αντίστοιχα και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Τρίτη 6 Ιουνίου 2017.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

  • Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι απήλλαξαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και τα πεπραγμένα (διαχείριση) της δέκατης έκτης (16ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2016 - 31/12/2016) και ενέκριναν τις διαχειριστικές πράξεις και τις πράξεις εκπροσώπησης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας.
  • Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
  • Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν τις αμοιβές των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη δέκατη έβδομη (17η) Εταιρική Χρήση (01/01/2017 - 31/12/2017) σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.
  • Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι εξέλεξαν την προταθείσα ελεγκτική Εταιρεία και τους Τακτικούς και Αναπληρωματικούς Ελεγκτές της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης δηλαδή:

Ελεγκτική εταιρεία εξελέγη η ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.». Ειδικότερα εξελέγησαν ως Τακτικοί Ελεγκτές η κα Δέσποινα Μαρίνου (ΑΜ ΣΟΕΛ: 17681) και ο κ. Φώτιος Σμυρνής (ΑΜ ΣΟΕΛ: 52861) και ως Αναπληρωματικοί οι κ.κ. Δημήτριος Σούρμπης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 16891) και Μάριος Ψάλτης (ΑΜ ΣΟΕΛ: 38081).

Ως αμοιβή των ως άνω Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών για τον από κοινού έλεγχο της δέκατης έβδομης (17ης) εταιρικής χρήσης (01/01/2017-31/12/2017) ορίσθηκε το ποσό των 20.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού ως αμοιβή ορίσθηκε το ποσό των 10.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ.

  • Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια σύμφωνα με το άρθρο 23 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παράγραφος 5 του κ.ν. 2190/1920.
  • Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι ενέκριναν τις τροποποιήσεις συμβάσεων που έχουν ήδη καταρτιστεί με συνδεδεμένα μέρη και οι οποίες προτάθηκαν στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 23α του Κ.Ν. 2190/1920 όπως ισχύει ως επακριβώς προτάθηκε.

 

Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 9ο:        Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 15.688.45512 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 024 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Θέμα 10ο:      Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.006.43292 με μείωση του συνολικού αριθμού των μετοχών από 65.368.563 σε 60.599.000 κοινές ονομαστικές μετοχές λόγω ακύρωσης 4.769.563 ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 16 του κ.ν. 2190/1920 όπως ισχύει και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

 

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 9ο και 10ο θέμα η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Α' Επαναληπτική Συνέλευση στις 9/6/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην Αθήνα στην έδρα της Εταιρείας σύμφωνα και με την από 24/4/2017 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

 

Τα αναλυτικά αποτελέσματα της ψηφοφορίας για κάθε απόφαση θα δημοσιευτούν με νεότερη ανακοίνωση της Εταιρείας και θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.athexgroup.gr σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 32 παράγραφος 1 του κ.ν. 2190/1920.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα