Καταιγισμός παραπομπών της Ελλάδας στο Ευρωδικαστήριο

Για παρατυπίες και παραβάσεις της κοινοτικής νομοθεσίας
Παρασκευή, 14 Ιανουαρίου 2005 17:20

Η ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ αποφάσισε να παραπέμψει την Ελλάδα για παρατυπίες στην ανάθεση αρκετών συμβάσεων παροχής τεχνικής βοήθειας σε έλληνες αγρότες, για την πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού στο Λαύριο, αλλά και για τρεις περιπτώσεις παραβάσεων της κοινοτικής νομοθεσίας στον τομέα του περιβάλλοντος.

Οπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής, η ελληνική κυβέρνηση, για να διευκολύνει τους αγρότες να επωφεληθούν από τη στήριξη της Ε.Ε., υπέγραφε κάθε χρόνο συμβάσεις παροχής τεχνικής βοήθειας με ειδικευμένες εταιρείες, κατόπιν προκήρυξης διαγωνισμού.

Ωστόσο, το 2001 προχώρησε απευθείας αναθέσεις συμβάσεων για τη διαχείριση ενός προγράμματος-πλαισίου, χωρίς να εφαρμόσει τις διαδικασίες ανακοίνωσης και προκήρυξης διαγωνισμού που απαιτούνται από την οδηγία 92/50/ΕΟΚ.

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) δημοσίευσε πρόσκληση υποβολής προσφορών για την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού στο Λαύριο. Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι δύο επιχειρήσεις που έφτασαν στο τελικό στάδιο της διαδικασίας (υποβολή χρηματοοικονομικών προσφορών) δεν πληρούσαν τις απαιτήσεις της πρόσκλησης. Η πρώτη επιχείρηση που υπέβαλε χρηματοοικονομική προσφορά για την κατασκευή θερμοηλεκτρικού σταθμού στο Λαύριο, σύμφωνα με την Κομισιόν, δεν είχε την απαιτούμενη πείρα, ενώ η προσφορά που υποβλήθηκε από τη δεύτερη επιχείρηση, στην οποία και ανατέθηκε τελικά η σύμβαση, δεν πληρούσε έναν από τους όρους σχετικά με τη μακροπρόθεσμη συμφωνία συντήρησης.

Η ΔΕΗ, αποδεχόμενη αυτές τις δύο επιχειρήσεις στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, και αναθέτοντας τη σύμβαση σε μία από αυτές, παρέβη το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας 93/38/ΕΟΚ (αποκλειόμενοι τομείς), καθώς και τις αρχές ίσης μεταχείρισης των υποψηφίων και διαφάνειας, οι οποίες ορίζονται στη νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.

Στόχος των ενεργειών της Επιτροπής όσον αφορά τις τρεις περιπτώσεις περιβαλλοντολογικών παραβάσεων, όπως επισημαίνει σε ανακοίνωσή της, είναι η ενδυνάμωση της ελληνικής νομοθεσίας, ώστε να παρέχει καλύτερη προστασία από την ατμοσφαιρική ρύπανση (μεταφορά στην εθνική νομοθεσία της οδηγίας για το όζον) και να εξασφαλίσει τον καθαρισμό της Λίμνης Κορώνειας, ενός υγρότοπου διεθνούς σημασίας, που έχει υποστεί ζημίες από υπεράντληση νερού και έντονη βιομηχανική και γεωργική ρύπανση.

Στην τρίτη περίπτωση, το ζητούμενο είναι να μεταφέρει η Ελλάδα στην εθνική νομοθεσία της την οδηγία για την εμπορία εκπομπών, μία από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της Ε.Ε. για την καταπολέμηση της πλανητικής αλλαγής του κλίματος http://www.naftemporiki.gr/news/static/05/01/14/1003382.htm .

Tέλος, αιτιολογημένη γνώμη, που είναι το τελευταίο στάδιο πριν την προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ιταλία και την Πορτογαλία για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με τη φορολόγηση των τόκων και των δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά από τα τέσσερα κράτη μέλη να της κοινοποιήσουν τα μέτρα, τα οποία έλαβαν, προκειμένου να θέσουν σε εφαρμογή την κοινοτική οδηγία για το κοινό σύστημα φορολόγησης των τόκων και των δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών διαφορετικών κρατών μελών (οδηγία 2003/49/ΕΚ του Συμβουλίου της 3ης Ιουνίου 2003).

Η οδηγία 2003/49/ΕΚ έχει ως στόχο την κατάργηση κάθε παρακράτησης στην πηγή σχετικά με τις πληρωμές τόκων και δικαιωμάτων που καταβάλλονται μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών από διαφορετικά κράτη - μέλη στο κράτος μέλος από όπου προέρχονται οι πληρωμές, διασφαλίζοντας έτσι την ίση φορολογική μεταχείριση των εθνικών και των διασυνοριακών συναλλαγών.

Η οδηγία προβλέπει ότι τα κράτη μέλη θα έπρεπε να είχαν θέσει σε ισχύ τις απαραίτητες διατάξεις μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2004 το αργότερο. Ωστόσο, η Ελλάδα, η Γαλλία, η Ιταλία και η Πορτογαλία δεν κοινοποίησαν τις διατάξεις που θέσπισαν προκειμένου να συμμορφωθούν με την εν λόγω οδηγία. Στη συνέχεια, η Επιτροπή με επιστολή που έστειλε στις 22 Μαρτίου 2004, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει το άρθρο 226 της συνθήκης ΕΚ, ζήτησε από τις εν λόγω χώρες να τις υποβάλουν τις παρατηρήσεις τους εντός δύο μηνών.

Η Ελλάδα, η Γαλλία και η Πορτογαλία απάντησαν στην εν λόγω επιστολή και ενημέρωσαν την Επιτροπή ότι βρίσκονταν υπό έγκριση σχετικά σχέδια νόμου για την εφαρμογή της εν λόγω οδηγίας. Η Ιταλία αντίθετα δεν απάντησε.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα