Πάνω από τις προβλέψεις τα κέρδη του ΟΠΑΠ (2)

Προτείνει μέρισμα 1,48 ευρώ ανά μετοχή
Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2005 10:49
UPD:12:16

Σε 505,6 εκατ. ευρώ ανήλθαν τη χρήση 2004 τα καθαρά κέρδη του ΟΠΑΠ σημειώνοντας αύξηση κατά 115,1% έναντι της προηγούμενης χρήσης, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Οι αναλυτές σε πρόσφατη δημοσκόπηση του Reuters ανέμεναν αύξηση 107%, στα 486,5 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 784,8 εκ. ευρώ, έναντι 367,1 εκ. ευρώ της περιόδου του 2003 (αύξηση 113,8%) και οι ενοποιημένες πωλήσεις στα 3.177,2 εκ. ευρώ, έναντι 2.281,9 εκ. ευρώ το 2003 (αύξηση 39,2%).

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη (EBITDA), μη συμπεριλαμβανόμενης της αναστροφής πρόβλεψης 148 εκ. ευρώ της Διαιτητικής Απόφασης, ανήλθαν στα 658,9 εκ. ευρώ, έναντι 473.7 εκ. ευρώ το 2003 (αύξηση 39,1%), με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 20,7%, στα ίδια επίπεδα με αυτό του 2003, παρά την σημαντική συμβολή στις πωλήσεις του ΚΙΝΟ που αποδίδει στους νικητές το υψηλότερο ποσοστό (70%).

Το διοικητικό συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στην τακτική γενική συνέλευση των μετόχων την διανομή συνολικού μερίσματος 472.120.000 ευρώ. Το παραπάνω προτεινόμενο μέρισμα αντιστοιχεί σχεδόν στο σύνολο των καθαρών κερδών της. Με την προτεινόμενη διανομή, το μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στα 1,48 ευρώ (υπερδιπλάσιο από το αντίστοιχο της χρήσης του 2003), μετά δε την αφαίρεση του προμερίσματος των 0,55 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο με την απόφαση 36/10.11.2004 του Δ.Σ. διανεμήθηκε στους μετόχους στις 3.12.2004, το υπόλοιπο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται στα 0,93 ευρώ.

Σύμφωνα με το παραπάνω προτεινόμενο μέρισμα, η μερισματική απόδοση διαμορφώνεται, με βάση την τρέχουσα τιμή της μετοχής, σε επίπεδα που υπερβαίνει το 7%.

Σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, σε ενοποιημένη βάση, ο κύκλος εργασιών του ομίλου παρουσίασε αύξηση σε ποσοστό 39,5% και ανήλθε στο ποσό των 3.177,2. ευρώ, έναντι 2.277,2 εκ. ευρώ της χρήσης του 2003.

Τα μικτά κέρδη, προ αποσβέσεων, ανήλθαν στα 673,9 εκ. ευρώ, έναντι 498,6 εκ. ευρώ το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 35,2 %

Τα λειτουργικά κέρδη του ομίλου (προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και εκτάκτων αποτελεσμάτων) ανήλθαν στα 656,1 εκ. ευρώ, έναντι 475,4 εκ. ευρώ το 2003, παρουσιάζοντας αύξηση σε ποσοστό 38% με το περιθώριο να διαμορφώνεται στο 20,7%, έναντι 20,9% το 2003.

Τα καθαρά αποτελέσματα (κέρδη) προ φόρων στη χρήση του 2004 ανήλθαν στα 742,3 εκ. ευρώ, έναντι 401 εκ. ευρώ του 2003, σημειώνοντας αύξηση 85,1% . Για λόγους συγκρισιμότητας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη αφενός μεν ότι στα έκτακτα αποτελέσματα της εξεταζόμενης περιόδου ποσό 109,4 εκ. ευρώ περίπου αφορά έσοδο από προβλέψεις προηγούμενων χρόνων, λόγω αναστροφής της σχηματισθείσας, μέχρι 31/12/2003, πρόβλεψης και αφετέρου στην αντίστοιχη περίοδο του έτους 2003 τα έκτακτα αποτελέσματα είχαν επιβαρυνθεί με ποσό 43,9 εκ. ευρώ για σχηματισμό πρόβλεψης.

Τα καθαρά μετά από φόρους κέρδη ανήλθαν στα 478,7 εκ. έναντι 253,9 εκ. ευρώ το 2003 , αυξημένα κατά 88,5%.

Οι πωλήσεις της μητρικής εταιρείας ανήλθαν στα 3.067,9 εκ. Ευρώ έναντι 2.259,3 εκ το 2003 (αύξηση 35,8%), τα λειτουργικά κέρδη (προ αποσβέσεων, χρηματοοικονομικών και εκτάκτων αποτελεσμάτων) στα 646,5 εκ. ευρώ (αύξηση 36,3%) και τα κέρδη προ φόρων στα 736,5 εκ. ευρώ (αύξηση 93,1%)

Πωλήσεις ανά παιχνίδι ομίλου

Τα έσοδα από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ανήλθαν στα 1601,3 εκ. Ευρώ , έναντι 1647,7 το 2003, παρουσιάζοντας μείωση κατά 2,8%%, παραμένοντας ωστόσο το "μεγαλύτερο" παιχνίδι της εταιρείας, παρά το γεγονός της επιτυχημένης εισαγωγής του παιχνιδιού ΚΙΝΟ και του αυξανόμενου ανταγωνισμού από τον παράνομο στοιχηματισμό.

Τα έσοδα από το ΤΖΟΚΕΡ και το ΠΡΟΤΟ αυξήθηκαν κατά 26,7% και 4,5% αντίστοιχα στα 270,7 και 50 εκατ. ευρώ, έναντι 213,6 εκατ. και 47,9 εκατ. το 2003 . Η αύξηση αυτή ήταν αποτέλεσμα των ευνοϊκών συνεχόμενων ΤΖΑΚ-ΠΟΤ που σημειώθηκαν κατά την διάρκεια του έτους.

Αντίθετα, τα παιχνίδια ΠΡΟΠΟ, ΛΟΤΤΟ, SUPER 3 και EXTRA 5 παρουσίασαν πτώση κατά 1,3%, 7,7%, 18,5% και 35,5% στα 79,4 εκατ., 61,3 εκατ., 123 εκατ. και 34,1 εκατ. αντίστοιχα, με το SUPER 3 και EXTRA 5 να έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την εισαγωγή του ΚΙΝΟ, όπως και ήταν αναμενόμενο.

Τα έσοδα του νέου παιχνιδιού ΚΙΝΟ ανήλθαν στα 944,1 εκατ. ευρώ. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι από 4/10/2004 το παιχνίδι διατίθεται και από τα πρακτορεία της Αττικής ( περίπου το 40% του συνόλου των πρακτορείων), ολοκληρώνοντας έτσι την σταδιακή και ιδιαίτερα επιτυχή εισαγωγή του.

Οι πωλήσεις των αριθμολαχείων της εταιρείας (ΛΟΤΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ, ΠΡΟΤΟ, ΚΙΝΟ, SUPER 3 και EXTRA 5) αυξήθηκαν κατά 173,4% στα 1.483,2 εκατ. Ευρώ, έναντι 542,5 εκατ. το 2003 αντανακλώντας την σημαντική επιτυχία του ΚΙΝΟ

Οι πωλήσεις των sports betting games (ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ, ΣΤΟΙΧΗΜΑ) σημείωσαν πτώση 2,3%, στα 1.694 εκατ. Ευρώ, έναντι 1.734,7 το 2003.

Η συμμετοχή των αριθμολαχείων κατά 46,7% στις συνολικές πωλήσεις της εταιρείας, έναντι 24% το 2003, καθιστά ορθολογικότερη την κατανομή των εσόδων της , περιορίζοντας σημαντικά την εξάρτηση της πορείας της από ένα παιχνίδι κάτι που αποτελούσε και στρατηγικό στόχο της εταιρείας.

Σε ότι αφορά στην πορεία του ΚΙΝΟ , μετά και την εισαγωγή του στην Αττική, αυτή κρίνεται απολύτως θετική ενώ, μετά και την επέκταση του ωραρίου κατά 2 ώρες από 17/1/2005, παρουσιάζεται αύξηση στην μέση ημερήσια κίνηση ανά πρακτορείο, ανερχόμενη πλέον περίπου στα 950 ευρώ.

Το μικτό περιθώριο της Μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκε στο 21,4% έναντι 21,9% το 2003. Η μείωση του μικτού περιθωρίου είναι αποτέλεσμα των υψηλότερων αποδόσεων στους νικητές των παιχνιδιών ΣΤΟΙΧΗΜΑ και ΚΙΝΟ. Το λειτουργικό περιθώριο της Μητρικής Εταιρείας διαμορφώθηκε στα ίδια περίπου επίπεδα με αυτό του 2003.

Το κόστος πωλήσεων του ομίλου (εκτός των αποδόσεων σε νικητές) ανήλθε στα 527,3 εκ. Ευρώ, έναντι 448 εκ. Ευρώ της περιόδου του 2003 (αύξηση 17,7%), κυρίως λόγω των αυξημένων προμηθειών στους πράκτορες, εξαιτίας των αυξημένων πωλήσεων των παιχνιδιών.

Τα έξοδα Διοικητικής Λειτουργίας του Ομίλου ανήλθαν στα 21,2 εκ. Ευρώ, έναντι 22,3 εκ. Ευρώ το 2003, κυρίως λόγω των διοικητικών δαπανών των θυγατρικών εταιρειών, που δεν επιβάρυναν την περίοδο του 2003 αλλά και εξαιτίας ορισμένων λειτουργικών δαπανών που σχετίζονται με την μετεγκατάσταση και διαμόρφωση του νέου κτιρίου της εταιρείας καθώς επίσης και με δαπάνες μισθοδοσίας των νέων προσλήψεων

Τα έξοδα Λειτουργίας Διάθεσης του Ομίλου ανήλθαν στα 57,4 εκ. ευρώ, έναντι 47,8 εκ. ευρώ το 2003.

Αναφορικά με τον Διαγωνισμό για την Προμήθεια, Εγκατάσταση και Συντήρηση Μηχανογραφικού Εξοπλισμού Κέντρων και Τερματικών, καθώς και Υποστηρικτικού Εξοπλισμού και Υπηρεσιών το έργο της Επιτροπής βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και σύντομα θα ανακοινωθεί το απαιτούμενο χρονοδιάγραμμα.

Αναφορικά με το παιχνίδι Πάμε Στοίχημα, η Διοίκηση της ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δημόσια διατυπώσει τη θέση της και συνεχίζει τις προσπάθειές της προκειμένου να συμβάλει- στο μέτρο και στο βαθμό που της αναλογεί- στη διαμόρφωση των αναγκαίων και πρόσφορων συνθηκών οι οποίες θα συνεκτιμηθούν.Προτεινόμενα για εσάς


Σχετικά σύμβολα

  • ΟΠΑΠΣχολιασμένα