Τέσσερα νέα προγράμματα εργασιακής εμπειρίας για 7.252 ανέργους

Πέμπτη, 03 Μαρτίου 2005 15:02

Στην υλοποίηση τεσσάρων νέων προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 7.252 θέσεων συνολικά, προχωρά ο ΟΑΕΔ, έπειτα από σχετική απόφαση του υπουργού Απασχόλησης, Πάνου Παναγιωτόπουλου.

Η διάρκεια των προγραμμάτων κυμαίνεται από 9 έως 18 μήνες και η ημερήσια αμοιβή από 21 έως 30 ευρώ ημερησίως. Τα εν λόγω προγράμματα αφορούν τους εξής φορείς: α)φορείς του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, β) Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Stage υπουργείου Ανάπτυξης), γ) Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και ΟΑΕΔ καθώς και δ) φορείς εποπτευόμενους από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Stage Φυσικού Περιβάλλοντος).

Στα προγράμματα αυτά μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον συμμετοχής άνεργοι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Α’ και Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Πιο αναλυτικά, επωφελούμενοι των προγραμμάτων είναι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα του Ο.Α.Ε.Δ., μέσα από τις διαδικασίες της εξατομικευμένης προσέγγισης, ανά πρόγραμμα ως εξής:

Α) 1.000 άνεργοι σε φορείς του τομέα Υγείας και Πρόνοιας, οι οποίοι ανά εκπαιδευτική κατηγορία θα είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών, ηλικίας μέχρι 35 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1970) και διπλωματούχοι ΙΕΚ, απόφοιτοι ΤΕΛ, ΕΠΛ, ΤΕΕ, Α’ κύκλου και Τ.Ε.Ε. Β’ κύκλου ή ισότιμων σπουδών, ηλικίας μέχρι 30 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1975).

2) 165 άνεργοι στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις (Stage υπουργείου Ανάπτυξης), οι οποίοι ανά εκπαιδευτική κατηγορία θα είναι πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., ηλικίας μέχρι 35 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1970).

3) 2.867 άνεργοι στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης και τον ΟΑΕΔ (σε διοικητικές υπηρεσίες και σε μονάδες υγειονομικής περίθαλψης), οι οποίοι ανά εκπαιδευτική κατηγορία θα είναι:

Α’ κατηγορία: 1.313 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι., ηλικίας μέχρι 40 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1965 ) και

Β’ κατηγορία: 1.554 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ., απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας από 22 μέχρι 40 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1965 και πριν την 1η Ιανουαρίου 1983).

4) 3.220 άνεργοι σε φορείς εποπτευόμενους από ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού και ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (Stage Φυσικού Περιβάλλοντος), οι οποίοι ανά εκπαιδευτική κατηγορία θα είναι:

Α’ κατηγορία: 1.400 πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι. ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι 40 ετών (γεννημένοι μετά την 1η Ιανουαρίου 1965).

Β’ κατηγορία: 1.820 διπλωματούχοι Ι.Ε.Κ. (μετά το Λύκειο), απόφοιτοι Λυκείου Γενικής Εκπαίδευσης, Τ.Ε.Λ., Ε.Π.Λ., Τ.Ε.Ε. Β’ Κύκλου ή ισότιμων τίτλων σπουδών ημεδαπής ή αλλοδαπής, ηλικίας μέχρι 40 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει:

1) Να είναι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, να διαθέτουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ και να έχει συμπληρωθεί το Ατομικό Σχέδιο Δράσης.

2) Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

3) Οι πτυχιούχοι Σχολών της αλλοδαπής πρέπει να είναι κάτοχοι αντίστοιχων ισότιμων τίτλων σπουδών, αναγνωρισμένων από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή άλλου αρμόδιου φορέα.

4) Οι άνδρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα.

Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι που επιθυμούν να ενταχθούν στα προγράμματα θα υποβάλλουν μόνο μέσω ταχυδρομείου «Αίτηση Εκδήλώσης Ενδιαφέροντος - Υπεύθυνη Δήλωση», την οποία θα παραλαμβάνουν από τις υπηρεσίες του ΟΑΕΔ (Κ.Π.Α., Τ.Υ.) ή και από την ιστοσελίδα του Οργανισμού ( www.oaed.gr ), από τη Δευτέρα 7 Μαρτίου έως και την Παρασκευή 18 Μαρτίου 2005. Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλλει μόνο μια αίτηση και για ένα μόνο Νομό, την οποία θα αποστείλει στην «Τοπική Υπηρεσία Προγραμμάτων STAGE», Ταχυδρομική Δ/νση : Τατοΐου 125 & Γ. Λύρα 140 , Ν. Κηφισιά , Τ.Κ. 14564.

Η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος - Υπεύθυνη Δήλωση υποχρεωτικά θα συνοδεύεται από αντίγραφο ή επικυρωμένη φωτοτυπία αποδεικτικού στοιχείου στο οποίο θα αναγράφεται ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) του ενδιαφερόμενου (για παράδειγμα, αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος από Δ.Ο.Υ., φορολογική ενημερότητα, επικυρωμένη φωτοτυπία φορολογικής δήλωσης κ.λ.π.).

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα