Ενσωμάτωση Οδηγίας για τον περιορισμό ρύπων από εγκαταστάσεις καύσης

Τετάρτη, 18 Μαΐου 2005 21:53

Ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/80/ΕΚ για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα ορισμένων ρύπων από μεγάλες βιομηχανικές εγκαταστάσεις (καύσης), με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός ΠΕΧΩΔΕ Γιώργος Σουφλιάς και προώθησε στα συναρμόδια Υπουργεία.

Η Ελλάδα όφειλε να έχει ενσωματώσει την Οδηγία μέχρι τις 27.11.2002 και γι' αυτό στο Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων εκκρεμεί υπόθεση καταγγελίας κατά της χώρας μας.

Η Οδηγία 2001/80/ΕΚ έχει στόχο τον έλεγχο των εκπομπών διοξειδίου του θείου, οξειδίων του αζώτου και σωματιδίων που προέρχονται από τις λεγόμενες μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης (εγκαταστάσεις με ονομαστική θερμική ισχύ μεγαλύτερη από 50 (μέγα βαττ) MW). Εξαιρείται μια σειρά εγκαταστάσεων, μεταξύ των οποίων οι μηχανές εσωτερικής καύσης (χρησιμοποιούνται ευρέως από τη ΔΕΗ στα νησιά του Αιγαίου) και αυτές στις οποίες τα καυσαέρια χρησιμοποιούνται απευθείας σε μια παραγωγική διαδικασία.

Η Υπουργική Απόφαση προβλέπει την εφαρμογή εθνικού σχεδίου, από το οποίο αναμένεται να προκύψει μείωση, συγκριτικά με τις αντίστοιχες εκπομπές του έτους 2002, κατά 65% στις εκπομπές διοξειδίου του θείου και κατά 50% στις εκπομπές σωματιδίων. Στις εκπομπές οξειδίων του αζώτου, ενώ σε πρώτο στάδιο (2008) δεν αναμένεται μεταβολή, σε δεύτερο στάδιο (2016) αναμένεται μείωση κατά 35%.

Η εφαρμογή της Οδηγίας 2001/80/ΕΚ αφορά, κυρίως, εγκαταστάσεις της ΔΕΗ (24 εγκαταστάσεις 11 σταθμών ηλεκτροπαραγωγής), τις εγκαταστάσεις των διϋλιστηρίων κ.α.

Η κατάρτιση (και ενδεχομένως η μεταγενέστερη αναθεώρηση) και η παρακολούθηση της εφαρμογής του εθνικού σχεδίου θα γίνεται από διυπουργική ομάδα εργασίας που θα συντονίζει το ΥΠΕΧΩΔΕ, ύστερα και από διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα