Ελληνική Υφαντουργία: Μέρισμα 0,09 ευρώ ανά μετοχή

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2005 15:55

Με τη συμμετοχή του 70,03% του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιήθηκε σήμερα η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Ελληνικής Υφαντουργίας Α.Ε. .

Η γενική συνέλευση ενέκρινε τη διανομή μερίσματος ύψους € 1.232.300,43 που αντιστοιχεί σε € 0,09 ανά μετοχή και μερισματική απόδοση 5%, με βάση την τιμή κλεισίματος στις 26/05/2005.

Δικαιούχοι είσπραξης του μερίσματος θα είναι οι κάτοχοι μετοχών κατά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. της 16/06/2005. Η πληρωμή του μερίσματος θα αρχίσει την 05/07/2005 από το Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε.

Σε ό,τι αφορά τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας για το πρώτο τρίμηνο του 2005, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 24,1 εκ, παρουσιάζοντας οριακή πτώση της τάξης του 3,3% έναντι της αντίστοιχης περυσινής περιόδου. Το σημαντικότερο μέρος των πωλήσεων, ποσού € 21 εκ., προέρχεται από τα υφάσματα denim, από το οποίο ποσοστό 85% αφορά εξαγωγές.

Τα κέρδη προ φόρων, βάσει των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων, ανήλθαν σε

€ 1,9 εκ, βελτιωμένα κατά 46% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Ο συνολικός δανεισμός μειώθηκε κατά 8% λόγω των αυξημένων λειτουργικών

ταμειακών ροών.

Κατά τη σημερινή συνέλευση εγκρίθηκαν ομόφωνα οι ετήσιες οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας για τη διαχειριστική χρήση 01/01-31/12/2004, καθώς επίσης και οι εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών για τη χρήση αυτή.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία, σημαντική βελτίωση

παρουσίασαν τα οικονομικά μεγέθη και η αποδοτικότητα της εταιρείας στη χρήση του 2004 έναντι της αντίστοιχης περυσινής.

Ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 28,6% και διαμορφώθηκε σε 94,3 εκ € έναντι 73,3 εκ € το 2003, προερχόμενος κατά 78,6% από εξαγωγές, κυρίως σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 5,1 εκ € έναντι 4,0 εκ € της προηγούμενης

χρήσης, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 26,7%.

Η Διοίκηση της Ελληνικής Υφαντουργίας Α.Ε. εκφράζει συγκρατημένη αισιοδοξία, ότι η θετική εξέλιξη των μεγεθών της θα συνεχιστεί και για το υπόλοιπο του 2005. Αυτό ενισχύεται και από το γεγονός ότι η εταιρεία έχει καλύψει τις ανάγκες της σε εκκοκκισμένο βαμβάκι μέχρι τις αρχές του 2006, σε πολύ ικανοποιητικές τιμές κτήσεως.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα