ΕΧΑΕ: Αυξημένα κατά 22% τα κέρδη του ομίλου στο α΄ τρίμηνο

Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2005 10:49

Τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου τριμήνου 2005 σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνικά Χρηματιστήρια Συμμετοχών (ΕΧΑΕ).

Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005, μετά την αφαίρεση του φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε ευρώ 7,805 εκατ., έναντι ευρώ 6,422 εκατ. του περσινού πρώτου τριμήνου, αυξήθηκαν δηλαδή κατά 22%.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η εταιρεία προσάρμοσε τα αντίστοιχα περσινά δεδομένα του ισολογισμού σύμφωνα με τα ΔΛΠ, προκειμένου να καταστούν συγκρίσιμα με αυτά του 2005.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών, κατά την περίοδο από την 1η Ιανουαρίου έως και την 31η Μαρτίου 2005, διαμορφώθηκε σε ευρώ 17,380 εκατ. έναντι ευρώ 19,053 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004, ενώ τα καθαρά προ φόρων αποτελέσματα του Ομίλου, διαμορφώθηκαν σε ευρώ 10,352 εκατ. έναντι ευρώ 12,565 εκατ.

Ο κύκλος εργασιών παρουσιάζεται μειωμένος κατά 9%, αποτέλεσμα της μείωσης των εσόδων από την αγορά παραγώγων και από νέες εισαγωγές και αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου στην αγορά μετοχών, σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Όσον αφορά στο λειτουργικό κόστος, επετεύχθη ο περαιτέρω περιορισμός του κατά 21%. Έτσι, τα ενοποιημένα κέρδη προ χρηματοοικονομικών εσόδων, αποσβέσεων, τόκων, δικαιωμάτων μειοψηφίας και φόρων (EBITDA), ανήλθαν σε ευρώ 9,870 εκατ. έναντι ευρώ 9,737 εκατ., ενώ το λειτουργικό αποτέλεσμα (ΕΒΙΤ) του ομίλου διαμορφώθηκε σε ευρώ 9,088 εκατ. έναντι ευρώ 8,602 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004, σημειώνοντας ποσοστιαία αύξηση 6%.

Η μητρική εταιρεία, στις οικονομικές καταστάσεις μετά την απορρόφηση της ΑΣΥΚ Α.Ε., κατά το πρώτο τρίμηνο του 2005, παρουσιάζει έσοδα ευρώ 1,169 εκατ. έναντι ευρώ 1,134 για το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Η εταιρεία παρουσιάζει έσοδα από μερίσματα ευρώ 56,830 εκατ. έναντι ευρώ 22,549 εκατ. για την αντίστοιχη περίοδο του 2004. Τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ 57,562 εκατ. έναντι ευρώ 27,273 εκατ. κατά το 2004.

Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους της εταιρείας ανέρχονται σε ευρώ 57,535 εκατ. έναντι ευρώ 23,901 εκατ. για την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΧΑΕ

Σχολιασμένα