ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ (ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ)

Πέμπτη, 30 Ιουνίου 2016 18:01
UPD:23:53

Η Εταιρία με την επωνυμία «ΡΕΒΟΪΛ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ» ανακοινώνει ότι την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016 πραγματοποιήθηκε στα γραφεία της έδρας της Εταιρίας στην οδό Καποδιστρίου αριθμός 5 στη Βάρη Αττικής η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παρέστησαν  (αυτοπροσώπως ή δι’ αντιπροσώπου) 5 μέτοχοι εκπροσωπούντες 16.033.015 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου ήτοι ποσοστό 7196% επί συνόλου 22.280.000 κοινών ονομαστικών μετοχών. Για τον καθορισμό της  απαρτίας  δεν έχουν συμπεριληφθεί οι 367.401 ίδιες μετοχές οι οποίες δεν έχουν δικαίωμα ψήφου. 
Η Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις επί των θεμάτων της Ημερησίας Διατάξεως:

1. Έλαβε γνώση της Έκθεσης Διαχείρισης του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων επί των Ετήσιων Οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και της Μητρικής χρήσεως 1/1/2015  έως 31/12/2015.

 

2. Έλαβε γνώση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων (Εταιρίας και Ενοποιημένων)  χρήσεως 1/1/2015  έως 31/12/2015.

 

3. Ενέκρινε την Έκθεση Διαχείρισης και τα πεπραγμένα του  Διοικητικού Συμβουλίου χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015.  Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

4. Ενέκρινε τις Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Εταιρίας και του Ομίλου χρήσεως 1/1/2015 έως 31/12/2015. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

5.  Αποφάσισε λόγω της αστάθειας του οικονομικού περιβάλλοντος τη μη διανομή μερίσματος για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

6. Με απαρτία 7196% και πλειοψηφία 100% των παρισταμένων μετόχων σύμφωνα με το άρθρο 35 παράγραφος 2 του κ.ν. 2190/1920 απάλλαξε τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και τους Ελεγκτές από πάσης ευθύνης για την χρήση 1/1/2015 έως 31/12/2015. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

7. Χορήγησε άδεια για την υπογραφή σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της εταιρείας και τρίτων ενδιαφερομένων ή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου σε ενδεχόμενη περίπτωση πώλησης σε αυτά της θυγατρικής ΑΡΙΣΤΟΝ Ε.Ε.Π.Ν. και την μερική ή ολική πώληση των πλοίων της. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

8. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2015  έως 31/12/2015. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

9. Προενέκρινε την καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 1/1/2016 έως 31/12/2016. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

10. Εξέλεξε ένα (1) Τακτικό και ένα (1) Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή – Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων (εταιρίας και ενοποιημένων) χρήσης από 1ης Ιανουαρίου 2016 έως 31ης Δεκεμβρίου 2016 ήτοι: α) ως Τακτικό  Ελεγκτή τον κ. Κωνσταντίνο Καραπάνο του Νικολάου (Αρ. Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 39171) και β) ως Αναπληρωματικό Ορκωτό Ελεγκτή τον κ. Μιχαήλ Κοτζαμάνη του Ελευθερίου (Αρ.Μητρώου Σ.Ο.Ε.Λ. 24151) της ελεγκτικής εταιρείας «ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.Ο.Ε.» και προενέκρινε την αμοιβή αυτών. Έγκυρες ψήφοι 16.033.015 (7196% του μετοχικού κεφαλαίου) υπέρ 16.033.015 (100%) κατά 0 αποχή 0.

 

11. Στα διάφορα θέματα δεν προτάθηκαν προς συζήτηση άλλα θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΡΕΒΟΙΛ

Σχολιασμένα