ΟΑΕΔ: Νέο πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση ανέργων πλησίον της σύνταξης

Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2005 16:48

Ένα νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση 1.800 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης, ενέκρινε η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. και η Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.).

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των ανέργων μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης και στην κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, στην περίπτωση που τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα και έως 5 χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Για το λόγο αυτό, η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. και η Επιτροπή Διαχείρισης του Λ.Α.Ε.Κ. αποφάσισαν την αύξηση της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θα προβούν σε προσλήψεις ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης έως 26,5%, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος προς όφελος όσων έχουν ανάγκη να υπαχθούν στις δράσεις του.

Συνολικά, το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα ανέλθει στα 65.880.000 ευρώ.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα θα οριστεί εντός των προσεχών ημερών και στη συνέχεια θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση από τον Ο.Α.Ε.Δ.

Το πρόγραμμα αφορά 1.800 άτομα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα και έως 5 χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση τους.

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Α) Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματα τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση προσωπικού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση.

Β) Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι η επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί τουλάχιστον 2 μήνες στα μητρώα ανέργων των γραφείων απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.

Γ) Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων για μισθωτούς που έχουν απασχολήσει την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης τους.

Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα μήνα έως και 60 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο. Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός 2 μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού, υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η επιχορήγηση να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ή από την ημερομηνία πρόσληψης, εφόσον αυτή έγινε μετά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται στα 22 ευρώ για τους πρώτους 24 μήνες και στα 26 ευρώ για τους επόμενους 36 μήνες, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται τουλάχιστον για 18 ημέρες εργασίας (για λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για 3 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ανά έτος επιχορήγησης).

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό ανέρχεται στα 11 ευρώ για τους πρώτους 24 μήνες και στα 13 ευρώ για τους επόμενους 36 μήνες.

Δικαιολογητικά

Για να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό κάποια επιχείρηση ή εργοδότης γενικά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου απασχόλησης των υπό πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Εντυπη αίτηση που θα περιέχει την επωνυμία, το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας και τον αριθμό ατόμων που πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: α) κατά το εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν απέλυσε προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλύψει ή κάλυψε με το πρόγραμμα θα το αντικαταστήσει βάσει των όρων που ακολουθούν και β) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του προγράμματος.

Γ) Αντίγραφο καταστατικού προκειμένου για εταιρείες και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα