ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΝΗΜΑΤΟΥΡΓΕΙΑ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 17:38
UPD:23:53


Ανακοινώνεται από την εταιρία ότι πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων για την εταιρική χρήση 2015 την Τετάρτη 22.06.2016 στην έδρα της εταιρίας Δ.Δ. Στενημάχου Ναούσης. Παρέστησαν 2 Μέτοχοι που εκπροσωπούσαν ποσοστό 7740% του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου ήτοι 12.681.083 μετοχών επί συνόλου 16.383.428 μετοχών.

Ελήφθησαν οι εξής αποφάσεις επί των κάτωθι θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :

 

1.   Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 – 31.12.2015) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων). Αποφασίστηκε η μη διανομή μερίσματος για την χρήση του 2015 διότι δεν υπάρχουν διανεμητέα κέρδη εκμετάλλευσης.

 

 2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της εταιρικής χρήσης 01.01.2015 – 31.12.2015.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων)

 

 3. Έγκριση εξόδων κινήσεως κλπ. αμοιβών και δαπανών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων).

 

4.   Εκλογή ενός Τακτικού και ενός Αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών για την εταιρική χρήση 2016  και καθορισμός αμοιβής τους.

Εξελέγη με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων) ως τακτικός ελεγκτής της εταιρίας για τη χρήση 2016 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.».

 

 5.  Εκλογή Ελεγκτικού Γραφείου (τακτικού και αναπληρωματικού ελεγκτού) και επικύρωση της ανάθεσης του φορολογικού ελέγχου για τη χρήση 2016 και καθορισμός αμοιβής του.

Εξελέγη με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων) ως Τακτικός Ελεγκτής για το φορολογικό έλεγχο της εταιρίας για τη χρήση 2016 ο κ. Αθανάσιος Στ. Διαμαντής (Α.Μ. ΣΟΕΛ 13091) και ως αναπληρωματικός ελεγκτής η κα Ευθυμία Ν. Αλεξανδροπούλου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 15411) από την ελεγκτική εταιρία «Συνεργαζόμενοι Ορκωτοί Λογιστές Α.Ε.Ο.Ε.»

 

 6. Έγκριση συμβάσεων και αμοιβών σύμφωνα με τα άρθρα 23α και 24 του Κ.Ν. 2190/1920.

Εγκρίθηκαν με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων)

 

 7.  Ορισμός μελών της επιτροπής ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008.

Εκλέχθηκε με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων) τριμελή Ελεγκτική Επιτροπή απαρτιζόμενη από τα μέλη του Δ.Σ. κα Ουρανία Παναγιωταλίδη κα Νιόβη Αμανατίδου και κ. Παντελή Παλαντζίδη η οποία (Επιτροπή) θα ασκεί τις προβλεπόμενες από το άρθρο 37 του Κ.Ν. 3693/2008 αρμοδιότητες.

 

 8.  Παροχή άδειας κατ΄ άρθρο 23 κ.ν.2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθυντές της εταιρίας να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο

Εγκρίθηκε με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων) η παροχή άδειας στις κ.κ. Ιζαμπέλλα Βαρβαρέσου και Σεσίλ Βαρβαρέσου να μετέχουν στη διοίκηση άλλων εταιριών με συναφές αντικείμενο.

 

 9. Έγκριση παράτασης ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων.

Εγκρίθηκε με ψήφους 12.681.083 (100% των παρισταμένων) η παράταση της ολοκλήρωσης της διάθεσης των αντληθέντων κεφαλαίων μέχρι 30.06.2018.

 

10.  Διάφορα θέματα και ανακοινώσεις.

Δεν αναφέρθηκαν περαιτέρω θέματα.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΒΑΡΝΗ

Σχολιασμένα