Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. : ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2016 17:17
UPD:23:53

Αθήνα 22 Ιουνίου 2016

 

 

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΕΥΔΑΠ 2016

 

Η ΕΥΔΑΠ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι στις 22 Ιουνίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. έλαβε χώρα η Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας στην έδρα της Εταιρείας στο Γαλάτσι Ωρωπού 156 στην οποία παρευρέθηκαν 101 Μέτοχοι κάτοχοι 84.698.546 μετοχών εκπροσωπώντας το 7953% του μετοχικού κεφαλαίου.

 

Η Γενική Συνέλευση:

 

1. Ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις της χρήσης 2015 μαζί με την Έκθεση Διαχείρισης του Δ.Σ. και την Έκθεση Ελέγχου των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών.

 

2. Απήλλαξε τα Μέλη του Δ.Σ. και τους Ορκωτούς Ελεγκτές από κάθε ευθύνη για αποζημίωση για την εταιρική χρήση 1-1-2015 έως 31-12-2015.

 

3. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος 031 ευρώ ανά μετοχή μεικτό ήτοι καθαρό ποσό 0279 ευρώ ανά μετοχή μετά την παρακράτηση φόρου 10% (0031 ευρώ ανά μετοχή) σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4389/2016 (όπως ισχύει σήμερα). Το ποσό μερίσματος που θα διανεμηθεί στους μετόχους ανέρχεται σε 33.015.000 ευρώ. Καθόρισε ως δικαιούχους τους κατόχους μετοχών της εταιρείας που είναι εγγεγραμμένοι στο Σ.Α.Τ. (Record date) την 29η Ιουνίου 2016. Ημερομηνία αποκοπής δικαιώματος ορίζεται η 28η Ιουνίου 2016. Η  πληρωμή  του μερίσματος θα πραγματοποιηθεί την 5η Ιουλίου 2016 σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο Κανονισμός του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

 

4. Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου για το έτος 2015 απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 ενώ προενέκρινε τις αμοιβές τους για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

 

5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις των Μελών Δ.Σ. των Μελών Eπιτροπής Ελέγχου του Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και της Γραμματέως του Δ.Σ. για το έτος 2015 απολογιστικά για το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 30.6.2016 ενώ προενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις Μελών Δ.Σ. και Γραμματέως Δ.Σ. Μελών Επιτροπής Ελέγχου Διευθυντή Νομικών Υπηρεσιών και Νομικού Συμβούλου της Ε.ΥΔ.Α.Π. Α.Ε. για το χρονικό διάστημα από 1.7.2016 έως 30.6.2017.

 

6. Επέλεξε την Ελεγκτική Εταιρεία «Σ.Ο.Λ. Α.Ε. Ορκωτοί Λογιστές» και εξέλεξε τους Τακτικούς Ορκωτούς Ελεγκτές-Λογιστές κ.κ Ευστράτιο Παπαρίδη (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14351) και Δημήτριο Σταύρου (Α.Μ. ΣΟΕΛ 14791) και ως  Αναπληρωματικούς Ορκωτούς Ελεγκτές την κα. Αθηνά Κεραμιτζή (Α.Μ. ΣΟΕΛ 29421) και τον κ. Διονύσιο  Παπαγεωργακόπουλο (Α.Μ. ΣΟΕΛ 37221) για την διαχειριστική χρήση 2016 ενώ ενέκρινε την αμοιβή τους για τον έλεγχο των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων του έτους 2016 και την επισκόπηση των Εξαμηνιαίων Συνοπτικών Οικονομικών Καταστάσεων.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΕΥΔΑΠ

Σχολιασμένα