Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΗΣ 13/06/2016

Τρίτη, 14 Ιουνίου 2016 16:51
UPD:23:53

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Της Ανώνυμης Εταιρείας

«Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ A.E.Ε.»

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

 

H Εταιρεία με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει ότι στις 13/06/2016 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της στην οποία παρέστησαν οκτώ (8) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 4520 % περίπου του συνόλου των μετοχών της ήτοι 34.976.147 κοινές μετοχές επί συνόλου 77.376.446 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και οι Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων.

2) Αποφασίστηκε μετά από ονομαστική κλήση των μετόχων και εκπροσώπων αυτών η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015 καθώς και για τη σύνταξη των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων χρήσης 1/1/2015 – 31/12/2015.

3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1/2016 - 31/12/2016 εκλέχθηκε ως ελεγκτής της Εταιρείας η ανώνυμη ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής η κα Ευθυμία Αλεξανδροπούλου του Νικολάου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 15411 και Α.Δ.Τ. ΑΒ118101 και ως αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής ο κ. Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης του Γεωργίου Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ. 13221 Α.Δ.Τ. Θ362838. Ως αμοιβή του Ορκωτού Ελεγκτή που θα χρησιμοποιηθεί για τον έλεγχο της τρέχουσας χρήσεως προεγκρίθηκε η κατώτερη αμοιβή που προβλέπεται στους επίσημους πίνακες του Εποπτικού Συμβουλίου του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών η οποία και θα βαρύνει την Εταιρεία

4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2015.

5) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2016 οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της χρήσης 2016 (που θα συγκληθεί έως 30.06.2017).

6) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής αδείας κατ’ άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια συνδεδεμένων εταιρειών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920 και στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς.

7) Δεν πραγματοποιήθηκαν άλλες ανακοινώσεις ούτε ελήφθησαν άλλες αποφάσεις.

 

 

Αιγάλεω 13/06/2016

Το Διοικητικό Συμβούλιο

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΓΕΔ

Σχολιασμένα