Στις 23 Ιουνίου η γ.σ. της Pasal A.E.

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016 13:04
UPD:13:05
pasal.gr

Για τις 23 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της Pasal A.E., κατά τη διάρκεια της οποίας θα εξεταστούν τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση της Ετήσιας Οικονομική Έκθεσης της Εταιρείας και του Ομίλου της εταιρικής χρήσης 2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015), μετά των Ετησίων Οικονομικών Καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων) της εν λόγω Εταιρικής Χρήσης (01.01.2015 έως 31.12.2015) καθώς και των σχετικών Ετησίων Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών για την περίοδο από 01.01.2015 – 31.12.2015.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών από κάθε ευθύνη για την δραστηριότητά τους, κατά την εταιρική χρήση, που έληξε την 31.12.2015 (01.01.2015 έως 31.12.2015).
  • Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή –Λογιστή για τον τακτικό έλεγχο των Ετήσιων και Εξαμηνιαίων Οικονομικών καταστάσεων (εταιρικών και ενοποιημένων),   της χρήσης 2016,  και καθορισμός της αμοιβής τους
  • Έγκριση καταβολής αμοιβών στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Χορήγηση άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23 του ΚΝ 2190/1920 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια θυγατρικών ή συνδεδεμένων με αυτήν  εταιριών κατά την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 του ΚΝ 2190/1920.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΠΑΣΑΛ

Σχολιασμένα