OAEΔ: Αρχισε η υποβολή αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα για την απασχόληση 1.800 ανέργων

Πέμπτη, 04 Αυγούστου 2005 16:33
UPD:17:06

Αρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στο νέο πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη και απασχόληση 1.800 ανέργων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης.

Το πρόγραμμα στοχεύει στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας των πολιτών που αντιμετωπίζουν σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση απασχόλησης και στην κάλυψη των απαιτούμενων προϋποθέσεων συνταξιοδότησης, στην περίπτωση που τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα και έως 5 χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας.

Για το λόγο αυτό, μετά από συνεργασία με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, η διοίκηση του Ο.Α.Ε.Δ. και η Επιτροπή Διαχείρισης του Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (Λ.Α.Ε.Κ.) αποφάσισαν την αύξηση της επιχορήγησης για τις επιχειρήσεις που θα προβούν σε προσλήψεις ατόμων που βρίσκονται στο στάδιο πλησίον της σύνταξης έως 26,5%, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας του προγράμματος προς όφελος όσων έχουν ανάγκη να υπαχθούν στις δράσεις του. Συνολικά, το κόστος υλοποίησης του προγράμματος θα ανέλθει στα 65.880.000 ευρώ.

Οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις του νέου προγράμματος, το οποίο θα παραμείνει ανοικτό μέχρι την πλήρωση των θέσεων, έχουν ως εξής:

Βασικές αρχές

Το πρόγραμμα αφορά 1.800 άτομα που δεν έχουν τις προϋποθέσεις για τη συνταξιοδότηση τους από φορέα κύριας ασφάλισης επειδή τους υπολείπονται μέχρι 1.500 ένσημα και έως 5 χρόνια για τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας για τη συνταξιοδότηση τους.

Διάρκεια επιδότησης

Η διάρκεια της επιδότησης καθορίζεται από ένα μήνα έως και 60 μήνες, κατ’ ανώτατο όριο. Η προθεσμία πλήρωσης των θέσεων είναι ένας μήνας το αργότερο από την ημερομηνία έκδοσης της σχετικής εγκριτικής απόφασης.

Στο πρόγραμμα είναι δυνατόν να ενταχθούν και επιχειρήσεις που το αργότερο εντός δύο μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης μισθωτού, υποβάλλουν στην πλησιέστερη του τόπου απασχόλησης υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά. Η επιχορήγηση να καταβάλλεται από την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης ή από την ημερομηνία πρόσληψης, εφόσον αυτή έγινε μετά την ημερομηνία έκδοσης της εγκριτικής απόφασης.

Ποσό επιχορήγησης

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης καθορίζεται στα 22 ευρώ για τους πρώτους 24 μήνες και στα 26 ευρώ για τους επόμενους 35 μήνες, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι κάθε μήνα οι μισθωτοί θα ασφαλίζονται τουλάχιστον για 18 ημέρες εργασίας (για λιγότερες από 18 ημέρες απασχόλησης το μήνα θα επιχορηγούνται για 3 μήνες κατ’ ανώτατο όριο, ανά έτος επιχορήγησης).

Στο προηγούμενο πρόγραμμα, η επιδότηση ήταν 17,54 ευρώ και 20,54 ευρώ, αντίστοιχα.

Επίσης, παρέχεται η δυνατότητα να επιχορηγηθούν επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μισθωτούς με μειωμένο ωράριο εργασίας από τουλάχιστον 4 ώρες ημερησίως. Στην περίπτωση αυτή, το ποσό ανέρχεται στα 11 ευρώ για τους πρώτους 24 μήνες και στα 13 ευρώ για τους επόμενους 36 μήνες.

Για κάθε επιπλέον ώρα απασχόλησης πέραν των 4 και μέχρι των 8 ωρών η επιχορήγηση θα προσαυξάνεται κατά το ¼ του προαναφερόμενου ποσού που αντιστοιχεί στη μερική απασχόληση.

Μη εντασσόμενες επιχειρήσεις

Στο πρόγραμμα αυτό είναι δυνατόν να υπαχθούν οι επιχειρήσεις που διέπονται για την πρόσληψη προσωπικού από τις διατάξεις του νόμου 2190/1994, εκτός των αμιγών και μικτών επιχειρήσεων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Προϋποθέσεις ένταξης

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα είναι οι εξής:

Α) Η μη απόλυση από τις επιχειρήσεις ή τα υποκαταστήματα τους που λειτουργούν στον ίδιο νομό προσωπικού (απασχολούμενου σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλυφθεί με το πρόγραμμα αυτό) κατά τη χρονική διάρκεια 6 μηνών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της σχετικής αίτησης υπαγωγής τους στο πρόγραμμα. Οι επιχειρήσεις για τη μη απόλυση προσωπικού υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση.

Β) Οι άνεργοι που θα προσληφθούν θα πρέπει να είναι η επιδοτούμενοι άνεργοι ή εγγεγραμμένοι επί τουλάχιστον 2 μήνες στα μητρώα ανέργων των γραφείων απασχόλησης του Ο.Α.Ε.Δ., που βρίσκονται στην περιοχή του τόπου κατοικίας τους και να έχουν την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή να είναι Ελληνες ομογενείς που απασχολούνται μόνιμα στην Ελλάδα.

Γ) Δεν είναι δυνατή η υπαγωγή στο πρόγραμμα επιχειρήσεων για μισθωτούς που έχουν απασχολήσει την τελευταία πενταετία πριν την υποβολή της αίτησης τους.

Δικαιολογητικά υπαγωγής στο πρόγραμμα

Για να υπαχθεί στο πρόγραμμα αυτό κάποια επιχείρηση ή εργοδότης γενικά, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, πρέπει να υποβάλλει στην υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. του τόπου απασχόλησης των υπό πρόσληψη τα εξής δικαιολογητικά:

Α) Εντυπη αίτηση που θα περιέχει την επωνυμία, το αντικείμενο της οικονομικής δραστηριότητας και τον αριθμό ατόμων που πρόκειται να προσλάβει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Β) Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με την οποία θα δηλώνει ότι: α) κατά το εξάμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στο πρόγραμμα δεν απέλυσε προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που θα καλύψει ή κάλυψε με το πρόγραμμα θα το αντικαταστήσει βάσει των όρων που ακολουθούν και β) ότι έλαβε γνώση και αποδέχεται τους όρους του προγράμματος.

Γ) Αντίγραφο καταστατικού προκειμένου για εταιρείες και βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος για τις λοιπές επιχειρήσεις.

Δικαιολογητικά Καταβολής Επιχορήγησης

Για την καταβολή της επιχορήγησης ο εργοδότης θα υποβάλλει στην αρμόδια Υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ. τα εξής δικαιολογητικά:

α) 'Έντυπη Κατάσταση που θα περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο των προσληφθέντων βάσει του προγράμματος, την ειδικότητα, τη χρονολογία πρόσληψης, την ημερομηνία γέννησης, τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, το ποσό της ημερησίας επιχορήγησης, το ποσό με το οποίο βαρύνεται ο ΟΑΕΔ σύμφωνα με το πρόγραμμα, το συνολικό ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος το οποίο δεν θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις εκάστοτε ισχύουσες νόμιμες διατάξεις και στη στήλη της υπεύθυνης δήλωσης, τις υπογραφές των προσληφθέντων μισθωτών ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

β) Δελτία Ανεργίας των μισθωτών που προσλήφθηκαν.

γ) Φωτοτυπημένα αντίγραφα των αναγγελιών πρόσληψης των εργαζομένων.

δ) Βεβαίωση (καταμέτρηση) του ΙΚΑ ή οποιουδήποτε άλλου ασφαλιστικού οργανισμού κύριας ασφάλισης, από την οποία θα προκύπτει ο συνολικός αριθμός των ημερομισθίων που πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο ασφάλισης τους.

ε) Α.Π.Δ και βεβαίωση απόδοσης ασφαλιστικών εισφορών.

στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας ή βεβαίωση οφειλής όπου απαιτείται.

ζ) Κατάσταση της Επιθεώρησης Εργασίας στην οποία να φαίνονται οι ώρες απασχόλησης του μισθωτού ημερησίως.

η) Υπεύθυνη δήλωση ότι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μείωσε προσωπικό απασχολούμενο σε αντίστοιχη θέση με αυτή που κάλυψε σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η αρμόδια υπηρεσία του Ο.Α.Ε.Δ., μετά τον έλεγχο δικαιολογητικών θα προβαίνει στην καταβολή της επιχορήγησης επίσης υποχρεούται να πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος και να συντάσσει σχετικές εκθέσεις.

Δεσμεύσεις – Κυρώσεις

Α) Σε περίπτωση που ο εργοδότης απολύσει μισθωτό που προσέλαβε με το πρόγραμμα αυτό και ο οποίος δεν έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του ή διαπιστωθεί ότι απέλυσε κατά το κρίσιμο εξάμηνο ή κατά τη διάρκεια του προγράμματος μισθωτό που απασχολούσε σε αντίστοιχη θέση μ’ αυτή που κάλυψε με το πρόγραμμα αυτό, τότε θα πρέπει να τον αντικαταστήσει μέσα σε 30 ημερολογιακές ημέρες για να είναι δυνατή ή συνέχιση του προγράμματος.

Αν η υπηρεσία δεν έχει άνεργο να υποδείξει στην επιχείρηση για να αντικαταστήσει τον μη επιχορηγούμενο μισθωτό της ίδιας ειδικότητας, τότε το πρόγραμμα διακόπτεται χωρίς άλλες επιπτώσεις. Σε αντίθετη περίπτωση, το πρόγραμμα θα διακόπτεται με αναζήτηση όλου του ποσού της επιχορήγησης που καταβλήθηκε. Σε περίπτωση μη επιστροφής του ποσού θα ακολουθείται η διαδικασία αναζήτησης του μέσω της αρμόδιας ΔΟΥ.

Β) Σε περίπτωση συνταξιοδότησης, θανάτου, στράτευσης, φυλάκισης, ασθένειας δεσμευμένου προσωπικού και εφόσον υπάρχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά, δεν απαιτείται αντικατάσταση και συνεχίζεται κανονικά η επιχορήγηση.

Γ) Σε περίπτωση απόλυσης μισθωτού που έχει συμπληρώσει τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης του τότε το πρόγραμμα θα διακόπτεται χωρίς επιπτώσεις για την επιχείρηση.

Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα