ΤΑΙΠΕΔ: Δύο αποκρατικοποιήσεις και πέντε νέοι διαγωνισμοί το 2015

Τρίτη, 16 Φεβρουαρίου 2016 10:38
UPD:10:39
ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΟΡΕΣΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ

Στις 14 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος αξιοποίησης των 2 ομάδων περιφερειακών αεροδρομίων.

Έκθεση για την πρόοδο του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΑΙΠΕΔ, στο πλαίσιο του απολογισμού για το 2015.

Συγκεκριμένα, κατά το προηγούμενο έτος, διαπιστώθηκε ότι υπογράφηκαν δύο συμβάσεις αποκρατικοποίησης και προκηρύχθηκαν πέντε νέοι διαγωνισμοί.

Παράλληλα, σημειώθηκε πρόοδος σε διαγωνισμούς αξιοποίησης που έχουν ολοκληρωθεί, με στόχο την επιτάχυνση υπογραφής των τελικών συμβάσεων.

Πιο αναλυτικά,

 • Στις 24 Απριλίου 2015 υπογράφηκε η σύμβαση για την παραχώρηση του αποκλειστικού δικαιώματος διοργάνωσης αμοιβαίου ιπποδρομιακού στοιχήματος μεταξύ του ΤΑΙΠΕΔ και της «Ιπποδρομίες Α.Ε.», για 20 χρόνια, με τελικό τίμημα 40,2 εκατ. Η σύμβαση παραχώρησης κυρώθηκε από τη Βουλή στις 23 Οκτωβρίου 2015, δυνάμει του ν. 4338/2015, και τέθηκε σε ισχύ στις 08 Ιανουαρίου 2016. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη λάβει τις δύο πρώτες δόσεις, οι οποίες αντιστοιχούν στο 50% του τιμήματος, ενώ το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να καταβληθεί στις 08 Ιανουαρίου 2017. Τέλος, στις 21 Δεκεμβρίου 2015 το ΤΑΙΠΕΔ, ως αποκλειστικός μέτοχος, συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση της ΟΔΙΕ Α.Ε., στην οποία αποφασίσθηκε η θέση της εταιρίας σε λύση και εκκαθάριση. Οι πρώτες ιπποδρομίες με την νέα διοίκηση πραγματοποιήθηκαν στις 22 Ιανουαρίου 2016.
 • Στις 14 Δεκεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε η υπογραφή των συμβάσεων παραχώρησης του δικαιώματος αξιοποίησης των 2 ομάδων περιφερειακών αεροδρομίων, και συγκεκριμένα:
 1. Ομάδα Α: αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Ζακύνθου, Ακτίου και Χανίων,
 2. Ομάδα Β: αεροδρόμια Μυτιλήνης, Σκιάθου, Σάμου, Μυκόνου, Σαντορίνης, Κω, Ρόδου.

Οι συμβάσεις υπογράφηκαν μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του ΤΑΙΠΕΔ και της Παραχωρησιούχου κοινοπραξίας FRAPORT AG-SLENTEL Ltd και προβλέπουν την παραχώρηση της χρήσης, διαχείρισης, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης των εν λόγω αεροδρομίων, καθώς και των χώρων εμπορικής ή άλλης χρήσης που βρίσκονται μέσα στα αεροδρόμια. Σημειώνεται ότι η ιδιοκτησία της γης, των υποδομών και των εγκαταστάσεων παραμένει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 • Η κοινοπραξία FRAPORT AG-SLENTEL Ltd ανακηρύχτηκε στις 25 Νοεμβρίου 2014 προτιμητέος επενδυτής και για τις 2 ομάδες των περιφερειακών αεροδρομίων, στο πλαίσιο του διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού που διενήργησε το ΤΑΙΠΕΔ, με προσφορά που ανήλθε σε €1,234 δισ. εφάπαξ τίμημα και €22,9 εκατ. ετήσιο εγγυημένο καταβλητέο μίσθωμα, αναπροσαρμοζόμενο ετησίως με τον πληθωρισμό, καθώς και κυμαινόμενη μεταβλητή αμοιβή που υπολογίζεται κατά έτος 28,6% των Κερδών προ Φόρων, Τόκων και Αποσβέσεων των αεροδρομίων.

Συνολικά το ύψος των παραπάνω εσόδων θα ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ. Πλέον του ανωτέρω εφάπαξ και ετήσιου (σταθερού και μεταβλητού) τιμήματος, το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά σωρευτικά φορολογικά, κοινωνικά και άλλα οφέλη ύψους μέχρι 4,6 δισ. ευρώ κατά προσέγγιση. Στον ιδιώτη επενδυτή παραχωρείται η χρήση, λειτουργία, ανάπτυξη και εκμετάλλευση των αεροδρομίων για περίοδο 40 ετών, οι δε υποδομές και οι εγκαταστάσεις που θα κατασκευάσει περιέρχονται και αυτές στην κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου και επιστρέφουν σε αυτό με τη λήξη της παραχώρησης.

 • Στις 21 Δεκεμβρίου 2015, έλαβε χώρα η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς Α.Ε. για την διάθεση ποσοστού 67% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Προσφορά υπέβαλε η εταιρεία Cosco Group (Hong Kong) Limited. Η οικονομική προσφορά αποσφραγίστηκε στις 12 Ιανουαρίου 2016, οπότε και ζητήθηκε από το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ η υποβολή βελτιωτικής προσφοράς.

Η βελτιωτική προσφορά της Cosco Group (Hong Kong) Limited η οποία υπεβλήθη στο ΤΑΙΠΕΔ στις 20 Ιανουαρίου 2016, προβλέπει τίμημα €22 ευρώ/μετοχή, ήτοι €368,5 εκατ. Η συνολική αξία της συμφωνίας εκτιμάται σε €1,5 δισ. και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανωτέρω προσφορά των €368,5 εκατ., υποχρεωτικές επενδύσεις ύψους €350 εκατ. την επόμενη δεκαετία και τα αναμενόμενα έσοδα του Ελληνικού Δημοσίου από τη Σύμβαση Παραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του κύκλου εργασιών του ΟΛΠ), αναμενόμενου συνολικού ύψους της τάξης των 410 εκατ. ευρώ. Στο συνολικό ποσό λαμβάνονται επίσης υπόψη τα αναμενόμενα μερίσματα και οι τόκοι που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς και οι εκτιμώμενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις μέχρι την λήξη της παραχώρησης το 2052.

Η συναλλαγή διαρθρώνεται σε δύο στάδια: Στο πρώτο στάδιο η Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει ποσό ύψους 280,5 εκατ. ευρώ στο ΤΑΙΠΕΔ και θα καταστεί μέτοχος 51% του ΟΛΠ. Εντός διαστήματος πέντε ετών, εφόσον έχει εκπληρώσει ορισμένους όρους που περιγράφονται στη Συμφωνία Αγοράς Μετοχών (SPA), συμπεριλαμβανομένης της επιτυχούς ολοκλήρωσης των υποχρεωτικών επενδύσεων, η Cosco Cosco Group (Hong Kong) Limited θα καταβάλει στο ΤΑΙΠΕΔ επιπλέον €88 εκατ. και θα αυξήσει το μερίδιό της στην ΟΛΠ από 51% σε 67%. Τo Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ ανακήρυξε την Cosco Group (Hong Kong) Limited πλειοδότη και την κάλεσε να υποβάλει τα συμπληρωματικά δικαιολογητικά που απαιτούνται προκειμένου να ανακηρυχθεί «Προτιμώμενος Επενδυτής», σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού.

 • Στις 3 Σεπτεμβρίου 2015 το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ αποφάσισε την τροποποίηση της δομής του διαγωνισμού για την απόκτηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Σε πρώτη φάση θα διατεθεί το 51% του μετοχικού κεφαλαίου, ενώ το υπόλοιπο 16% ο πλειοδότης του διαγωνισμού θα το αποκτήσει σε πέντε χρόνια, εφόσον ολοκληρώσει τις απαιτούμενες επενδύσεις. Οι τροποποιημένοι όροι γνωστοποιήθηκαν σε όλους τους επενδυτές που βρίσκονται στη Β’ φάση του διαγωνισμού. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα, οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.
 • Τουριστικοί Λιμένες: Σε εξέλιξη βρίσκεται ο διαγωνισμός για την παραχώρηση του τουριστικού λιμένα της Πύλου για σαράντα έτη. Σύμφωνα με το υφιστάμενο χρονοδιάγραμμα η ολοκλήρωση του εν λόγω διαγωνισμού αναμένεται εντός του πρώτου εξαμήνου του 2016.
 • Επίσης κατά τη διάρκεια της χρήσης 2015, κηρύχθηκαν άγονοι οι διαγωνισμοί που αφορούσαν στην παραχώρηση α) των τουριστικών λιμένων Αλίμου, Πόρου, Ύδρας και Νέας Επιδαύρου και β) του τουριστικού λιμένα και τμήματος του λιμένα Χίου.

Κατά τη διάρκεια του 2015, συνεχίστηκε η κερδοφορία όλων των λιμένων, παρά τη γενικότερη ύφεση που επικρατεί στην αγορά, και η οποία ξεκίνησε με την αναδιάρθρωση των οικονομικών αποτελεσμάτων τους, όταν και περιήλθαν στο χαρτοφυλάκιο του ΤΑΙΠΕΔ, στο τέλος του 2012, έχοντας αποδώσει μερίσματα στο Ελληνικό Δημόσιο. Έτσι, κατά μέσο όρο τα κέρδη των μεγάλων περιφερειακών λιμένων της χώρας, εκτός εκείνων του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης (όπως Αλεξανδρούπολη, Πάτρα, Ηγουμενίτσα, Βόλος κλπ), αυξήθηκαν κατά 20% μέσα στο 2015. Η αύξηση αυτή ακολουθεί τη μεγάλη άνοδο 40% που σημειώθηκε το 2014. Συνεχίζεται η διοικητική διαχείρισή τους έως την αξιοποίησή τους.

 • Στις 30 Νοεμβρίου 2015 δημοσιεύτηκε η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρόσληψη ανεξάρτητου αποτιμητή για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. και την ΕΕΣΣΤΥ Α.Ε.
 • Αναφορικά με την Υπόγεια Αποθήκη Φυσικού Αερίου στην Ν. Καβάλα, ξεκίνησε τον Ιανουάριο 2015 η διετής αξιολόγηση του έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να κριθεί η παραμονή του στον κατάλογο των Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (Projects of Common Interest) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβρη 2015, με το έργο να μην προκρίνεται στον εν λόγω κατάλογο. O ΔΕΣΦΑ παρείχε υποστήριξη και τεχνογνωσία στο ΤΑΙΠΕΔ καθ’ όλη την διαδικασία αξιολόγησης.

Τον Νοέμβριο 2015, το Δημόσιο προέβη στην υπογραφή της 4ης τροποποιητικής σύμβασης περί εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους, παρατείνοντας την άδεια εκμετάλλευσης της Νότιας Καβάλας της Energean Oil & Gas για δύο έτη, με δυνατότητα παράτασης για ένα ακόμη έτος, η οποία έληγε στις 23 Νοεμβρίου 2015. Η παράταση δόθηκε καθώς μετά τη λήξη της άδειας εκμετάλλευσης, το κόστος λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων, θα έπρεπε να αναληφθεί από το Ελληνικό Δημόσιο. Εκκρεμεί η δημοσίευση της ανανέωσης σε ΦΕΚ.Προτεινόμενα για εσάς

Σχολιασμένα