Επ. Ανταγωνισμού: Να συνεχιστεί η προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ προς Μυτιληναίο και Αλουμίνιον

Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2016 15:56
UPD:16:00
Phasma/ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΛΑΙΔΗΣ

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεσμεύεται για την αποσαφήνιση του πλαισίου συνεργασίας των δύο εταιρειών αλλά και για τη διασφάλιση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.

Τη συνέχιση της προμήθειας ηλεκτρικού ρεύματος προς τις εταιρείες Μυτιληναίος και Αλουμίνιον Ελλάδας αλλά και την παύση των απειλών εκ μέρους της ΔΕΗ για διακοπή της προμήθειας, αποφάσισε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, κατόπιν της προσφυγής των δύο εταιρειών εναντίον της Επιχείρησης.

Παράλληλα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού δεσμεύεται για την αποσαφήνισε του πλαισίου συνεργασίας των δύο εταιρειών αλλά και για τη διασφάλιση των συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η ΔΕΗ δεσμεύεται τα εξής:

  • Να προχωρήσει εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε ανάκληση της δήλωσης παύσης εκπροσώπησης των μετρητών της Αλουμίνιον της Ελλάδος (εφεξής «ΑτΕ»), η οποία έχει αποσταλεί με εξώδικες δηλώσεις της προς την ΑτΕ και την ΑΔΜΗΕ ΑΕ, για τη διακοπή προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της ΑτΕ και καταγγελίας της σχέσης προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Την ανακλητική της αυτή δήλωση θα κοινοποιήσει σε όλους τους αρχικούς παραλήπτες των εν λόγω εξώδικων επιστολών και θα προσκομίσει άμεσα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της παρούσας, αποδεικτικά των ανωτέρω.
  • Να συνεχίσει να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια την ΑτΕ υπό τις τρέχουσες συνθήκες και όρους. 
  • Να διεξαγάγει διαπραγματεύσεις με την ΑτΕ, στη βάση ιδίως του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες και των Βασικών Αρχών Τιμολόγησής του και του ν. 4336/2015 (Παρ. Γ, Αρ. 4.3) και να προτείνει εκ νέου τιμολόγια προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Οι εν λόγω διαπραγματεύσεις (για τις οποίες θα τηρηθούν πρακτικά) θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από την ημερομηνία αποδοχής των δεσμεύσεων από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και θα θεωρούνται ολοκληρωθείσες με τη σύναψη σύμβασης προμήθειας. 
  • Να απέχει από την υιοθέτηση, έκδοση, υποβολή ή εφαρμογή παρόμοιων αποφάσεων, δηλώσεων, συστάσεων, ανακοινώσεων και εν γένει λήψη αντίστοιχων μέτρων μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων ή την κατ’ άλλον τρόπο επίλυση της διαφοράς, υπό τον όρο ότι η ΑτΕ θα εξακολουθήσει να καταβάλλει το καταβαλλόμενο και σήμερα ανταγωνιστικό τίμημα, χωρίς η καταβολή αυτή να  συνεπάγεται αποδοχή των θέσεων της ΑτΕ σε ό,τι αφορά στην τιμολόγηση ηλεκτρικής ενέργειας, θέμα που θα αποτελέσει αντικείμενο της κατά τα ανωτέρω προβλεπόμενης άμεσης διαπραγμάτευσης μεταξύ των μερών ή της κατ' άλλο τρόπο επίλυσης της διαφοράς.


 

Προτεινόμενα για εσάς

Σχετικά σύμβολα

  • ΜΥΤΙΛ
  • ΔΕΗ

Σχολιασμένα