Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 24 Μαΐου 2005 00:00

ΣΠ. ΤΑΣΟΓΛΟΥ Α.Ε. - DELONGHI: Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/5/2005, κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.978.150 ΚΟ μετοχές επί συνόλου 33.480.000 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ...
Ανακοινώνεται από την Εταιρεία ότι η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 20/5/2005, κατά την οποία παρέστησαν μέτοχοι εκπροσωπούντες 18.978.150 ΚΟ μετοχές επί συνόλου 33.480.000 μετοχών της Εταιρείας, ήτοι ποσοστό 56,69% περίπου του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας, αποφάσισε ομόφωνα, επί όλων των κατωτέρω αναφερόμενων θεμάτων, τα ακόλουθα: (1) ενέκρινε τις ετήσιες οικονομικές και ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της Εταιρίας χρήσεως 1.1.2004-31.12.2004, (2) αποφάσισε την διανομή μερίσματος χρήσης 2004 ποσού ενός λεπτού του Ευρώ (ευρώ 0,01) ανά (ΚΟ) μετοχή, καθορίζοντας ταυτόχρονα δικαιούχους του μερίσματος χρήσης 2004 τους κατόχους μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α. της 20ης Μαίου 2005 (η καταβολή του οποίου θα αρχίσει την 20/6/2005) και ορίζοντας ότι από 23/5/2005 οι μετοχές της εταιρείας διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα απόληψης μερίσματος χρήσης 2004, (3) απάλλαξε τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τον Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημιώσεως για τη σύνταξη και τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσεως 2004, (4) ενέκρινε τις καταβληθείσες το 2004 στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβές και ενέκρινε τις αμοιβές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2005, (5) εξέλεγξε Ορκωτούς Ελεγκτές - Λογιστές για τον έλεγχο της χρήσης 2005, τακτικό τον κ. Κωνσταντίνο Λώλο και ως αναπληρωματικό τον κ. Δημήτριο Σμαϊλη, της ΣΟΛ Α.Ε.Ο.Ε., (6) επικύρωσε τις αποφάσεις του Δ.Σ. που ελήφθησαν κατά τη χρήση 2004.