Οικονομία & Αγορές
Δευτέρα, 09 Μαΐου 2011 17:53

Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Α.Ε.Ε. : Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης

Α. H Εταιρεία με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στις 6/05/2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν ...
Α. H Εταιρεία με την επωνυμία "Γ.Ε. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" (εφεξής "η Εταιρεία") ανακοινώνει ότι στις 6/05/2011 πραγματοποιήθηκε η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στην οποία παρέστησαν δέκα (10) μέτοχοι και εκπρόσωποι αυτών, αντιπροσωπεύοντας ποσοστό 69,86% περίπου του συνόλου των μετοχών της, ήτοι 36.700.990 κοινές μετοχές επί συνόλου 52.536.880 κοινών μετοχών. Κατά τη Συνέλευση, συζητήθηκαν και ελήφθησαν ομόφωνα και παμψηφεί οι κατωτέρω αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης: 1) Εγκρίθηκαν οι Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις και οι Ετήσιες Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 2010 και η Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας επί των ανωτέρω Οικονομικών Καταστάσεων. 2) Εγκρίθηκε η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη σύνταξη και των έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων και τη διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων χρήσης 2010. 3) Για τον έλεγχο της εταιρικής χρήσης 1/1-31/12/2011 εκλέχθηκε η ελεγκτική εταιρεία Σ.Ο.Λ. Α.Ε.Ο.Ε. και ως Τακτικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Κωνσταντίνος Λώλος του Μάρκου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 13821 και ως Αναπληρωματικός Ορκωτός Ελεγκτής ο Δημήτριος Σμαΐλης του Χρήστου με Α.Μ./Σ.Ο.Ε.Λ.: 12221. 4) Εγκρίθηκαν οι αμοιβές και αποδοχές των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου που καταβλήθηκαν για την εταιρική χρήση 2010. 5) Εκλέχθηκε νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τα εξής μέλη, εκ των οποίων καθορίστηκαν δύο ανεξάρτητα: (1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βουλιαγμένης Αττικής (οδός Βάκχου 2), ΑΔΤ Ρ 225253 / 22.12.1993, Α' Τ.Α. Πειραιώς, ΑΦΜ: 027550808, ΔΟΥ Πειραιώς. (2) Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή, Επιχειρηματίας, κάτοικος Βούλας Αττικής (οδός Ίριδος 15), ΑΔΤ ΑΒ 576337 / 9.10.2006, Α.Τ. Βούλας, ΑΦΜ 016302776, ΔΟΥ Γλυφάδας. (3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, Έμπορος, κάτοικος Αθηνών (οδός Δυρραχίου 62), ΑΔΤ Σ 564220 / 9.6.1997, Α.Τ. Κολωνού, ΑΦΜ 025390825, Δ.Ο.Υ ΚΒ' Αθηνών. (4) Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου, Οικονομολόγος, κάτοικος Εκάλης Αττικής (οδός Ανεμώνης 2Α), ΑΔΤ ΑΕ 063035 / 16.1.2007, Α.Τ. Ν. Ερυθραίας, ΑΦΜ 032431920, ΔΟΥ Κηφισιάς. (5) Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, Δικηγόρος, κάτοικος Αθηνών (οδός Μακεδόνων 8), ΑΔΤ Χ 656694 / 22.9.2004, Α.Τ. Αμπελοκήπων, ΑΦΜ 043952508, ΔΟΥ Δ' Αθηνών. (6) Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, Επιχειρηματίας, κάτοικος Φιλοθέης Αττικής (οδός Αθανασίου Διάκου 3), ΑΔΤ ΑΕ 024725 / 6.3.2007, Τ.Α. Φιλοθέης, ΑΦΜ 013438601, ΔΟΥ Ψυχικού, Ανεξάρτητο μέλος. (7) Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Οικονομολόγος, κάτοικος Αφιδνών Αττικής (οδός Αναξαγόρα), ΑΔΤ Π 764963 / 20.7.1992, Ζ' Τ.Α. Αθηνών, ΑΦΜ 021246897, ΔΟΥ ΙΘ' Αθηνών, Ανεξάρτητο μέλος. Η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι πενταετής και θα διαρκέσει μέχρι την 6/05/2016. 6) Αποφασίσθηκε η εκλογή Επιτροπής Ελέγχου αποτελούμενης από τους κ.κ. Αναστάσιο Αβραντίνη, Σοφία Σιαφάκα και Στυλιανό Σταυρίδη. Πρόεδρος της Επιτροπής θα αναλάβει ο κ. Στυλιανός Σταυρίδης. 7) Προεγκρίθηκαν οι αμοιβές μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας για τη χρήση 2011, οι οποίες θα συνεχίσουν καταβαλλόμενες μέχρι και την ετήσια τακτική γενική συνέλευση του 2012. 8) Εγκρίθηκε η παροχή αδείας κατ' άρθρο 23 παρ. 1 του Κ.Ν. 2190/20 σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας να μετέχουν στα Διοικητικά Συμβούλια ή στη διοίκηση άλλων εταιρειών που επιδιώκουν παρεμφερείς με την Εταιρεία σκοπούς. 9) Εγκρίθηκε η παροχή ειδικής άδειας σύμφωνα με το άρθρο 23α Κ.Ν. 2190/20 για τη σύναψη από το Δ.Σ. του από 14/10/2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών μεταξύ της Εταιρείας και των Γεωργίου Δημητρίου του Ευαγγέλου και Ανδρέα Δάφνη του Γεωργίου, δυνάμει του οποίου η Εταιρεία αγόρασε το σύνολο των μετοχών της εταιρείας με την επωνυμία "Γ.Ε. Δημητρίου Ανώνυμος Εμπορική Βιομηχανική Εταιρεία" με συνολικό τίμημα δεκαοκτώ εκατομμύρια εκατό χιλιάδες Ευρώ, όπως αυτό επιβεβαιώθηκε και βάσει της από Νοεμβρίου 2010 αποτίμησης του ανεξάρτητου ελεγκτικού οίκου Grant Thornton, και σύμφωνα με τους όρους του από 14/10/2010 Ιδιωτικού Συμφωνητικού Πώλησης & Μεταβίβασης Μετοχών, οι οποίοι έχουν ήδη ανακοινωθεί. 10) Εγκρίθηκε η αγορά ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 μέχρι ποσοστού 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας (δηλ. την 6/05/11 5.253.688 μετοχές), εντός χρονικής περιόδου 24 μηνών από την 6/05/2011, ήτοι μέχρι την 6η Μαΐου 2013, με κατώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 0,10 ανά μετοχή και ανώτατη τιμή αγοράς Ευρώ 2 ανά μετοχή. 11) Εγκρίθηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας, κατά το άρθρο 13 παρ. 14 Κ.Ν. 2190/1920, να θεσπίσει πρόγραμμα διάθεσης μετοχών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και προσωπικό της Εταιρείας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών κατά τις διατάξεις του άρθρου 42ε παρ. 5 Κ.Ν. 2190/1920, με τη μορφή δικαιώματος προαίρεσης αγοράς μετοχών (stock options) κατά το άρθρο 13 παρ. 13 Κ.Ν. 2190/1920, αυξάνοντας ενδεχομένως το μετοχικό κεφάλαιο ή διαθέτοντας μετοχές που η Εταιρεία θα αποκτήσει σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920, και λαμβάνοντας όλες τις λοιπές σχετικές αποφάσεις. 12) Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ των παρισταμένων μετόχων χωρίς να υπάρξουν ανακοινώσεις ή λήψη αποφάσεων επί άλλων θεμάτων. Β. Την ίδια ημέρα 6/05/2011 συνεδρίασε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας και συγκροτήθηκε σε σώμα καθορίζοντας ταυτόχρονα τις ιδιότητες των μελών του (ως εκτελεστικών και μη εκτελεστικών), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3016/2002 ως εξής: (1) Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος (2) Αριστοτέλης Αιβαλιώτης του Παντελή, Αντιπρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος (3) Σοφοκλής Βελάνης του Βασιλείου, μη εκτελεστικό μέλος (4) Σοφία Σιαφάκα του Αναστασίου, μη εκτελεστικό μέλος (5) Αναστάσιος Αβραντίνης του Ιωάννη, μη εκτελεστικό μέλος (6) Αναστάσιος Κατσίρης του Βασιλείου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος (7) Στυλιανός Σταυρίδης του Κωνσταντίνου, Ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος. Την Εταιρεία εκπροσωπεί και δεσμεύει με μόνη την υπογραφή του κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας απεριόριστα και αδιάφορα ποσού ο Δ/νων Σύμβουλος κ. Γεώργιος Δημητρίου του Ευαγγέλου. Αιγάλεω, 9/05/2011 Το Διοικητικό Συμβούλιο