Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 19 Οκτωβρίου 2010 00:00

VELL GROUP Α.Ε. : Ανακοίνωση για επιχειρηματικές εξελίξεις στην εταιρία

Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν με επιστολές της Ε.Κ. και του Χ.Α. και στα πλαίσια της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των σχετικών διατάξεων του ...
Σε απάντηση σχετικών ερωτημάτων που τέθηκαν με επιστολές της Ε.Κ. και του Χ.Α. και στα πλαίσια της απόφασης 3/347/12.7.2005 του Δ.Σ. της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθώς και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η εταιρεία Vell Group A.E. (εφεξής "η Εταιρεία"), σε συνέχεια της από 14.10.2010 ανακοίνωσής της, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό για τα εξής: 1. To ποσό της προκαταβολής για την εξαγορά της "Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΕΒΕ" χρηματοδοτήθηκε από το προϊόν του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου που εξέδωσε η Εταιρεία την 9.3.2010 σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην από 6.11.2007 απόφαση της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας και την από 30.10.2009 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο του ως άνω ΜΟΔ και έχει ανακοινωθεί στο επενδυτικό κοινό, σκοπός του ΜΟΔ είναι η ανάπτυξη της Εταιρείας και η χρηματοδότηση νέων δραστηριοτήτων αυτής, μέσω, μεταξύ άλλων, της εξαγοράς εταιρειών. Το υπολειπόμενο τίμημα της ως άνω εξαγοράς θα χρηματοδοτηθεί με την έκδοση της Β' σειράς του Μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου της Εταιρείας σύμφωνα με τις ανωτέρω αποφάσεις των οργάνων της Εταιρείας. 2. Η συμφωνία εξαγοράς δεν τελεί υπό προϋποθέσεις, πλην της ήδη ανακοινωθείσας αποτίμησης της "Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" που θα διενεργήσει ο ανεξάρτητος ελεγκτικός οίκος Grant Thornton κατ' εντολή της Εταιρείας σε σχέση με το ύψος του τιμήματος. 3. Όπως ήδη αναφέρθηκε στην από 14.10.2010 ανακοίνωση της Εταιρείας, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου Δημητρίου το 2009 ανήλθε σε ευρώ 59.850.013,21 και τα ενοποιημένα κέρδη προ τόκων, φόρων, και αποσβέσεων σε ευρώ 4.103.664,82. Μετά την εξαγορά της "Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" το ενεργητικό και οι υποχρεώσεις του ομίλου VELL θα αυξηθούν κατά το ενεργητικό και τις υποχρεώσεις της εξαγορασθείσας εταιρείας (όπως θα αναπροσαρμοστούν εν τέλει με τους κανόνες των ΔΠΧΑ) και τα αποτελέσματα και τα ίδια κεφάλαια του ομίλου VELL αναμένεται να βελτιωθούν λόγω θετικής επίδρασης από τα κέρδη μετά φόρων της εξαγορασθείσας εταιρείας από την 14.10.2010 (ημερομηνία εξαγοράς) και εφεξής. 4. Η Εταιρεία, με γνώμονα την επίτευξη οικονομιών κλίμακος, την αύξηση της αποδοτικότητας και την ισχυροποίηση της θέσης της, θα εξετάσει άμεσα το ενδεχόμενο συγχώνευσης με απορρόφηση της "Γ.Ε.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ" και θα ενημερώσει σχετικά το επενδυτικό κοινό. 5. Η πρόθεση της Εταιρείας είναι να διατηρήσει τις υφιστάμενες εμπορικές αντιπροσωπείες του ομίλου παράλληλα με αυτές της εξαγορασθείσας εταιρείας και θα εξετάσει πως θα λειτουργήσουν αποτελεσματικότερα στα πλαίσια της νέας δομής του ομίλου VELL. Η Εταιρεία θα εξετάσει επίσης το ενδεχόμενο αναζήτησης και άλλων εμπορικών αντιπροσωπειών και συνεργειών. 6. Το τίμημα πώλησης του συνόλου των μετοχών της θυγατρικής εταιρείας "Ε. Ζητουνιάτης Α.Ε.Ε.Η.Σ." ανέρχεται στο ποσό των ευρώ τριακοσίων χιλιάδων. Το λογιστικό αποτέλεσμα της ως άνω πώλησης είναι ζημία ευρώ τετρακοσίων σαράντα δύο χιλιάδων ενώ λόγω διακοπής της ενσωμάτωσης της ανωτέρω εταιρείας η ενοποιημένη καθαρή θέση του ομίλου VELL θα βελτιωθεί στη χρήση 2010 κατά ευρώ 1.325.796,43, λόγω αποαναγνώρισης των ζημιών της χρήσης 2009 της ανωτέρω εταιρείας, οι οποίες είχαν ενσωματωθεί στην καθαρή θέση του ομίλου της χρήσης 2009. Κατά συνέπεια, η πώληση της θυγατρικής θα έχει θετική επίδραση στην καθαρή θέση του ομίλου. Σημειώνεται δε ότι η Εταιρεία δεν έχει οιαδήποτε σχέση με την αποκτώσα κυπριακή εταιρεία "Nufer Enterprises Limited" ούτε γνωρίζει την ύπαρξη οιασδήποτε σχέσης της ανωτέρω εταιρείας με βασικούς μετόχους ή μέλη ΔΣ της Εταιρείας.