Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 10 Ιανουαρίου 2013 15:30

Νέες δράσεις για την απασχόληση νέων

Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 350.000 άτομα, προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, που παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας. Έναρξη επτά νέων προγραμμάτων εντός του πρώτου τριμήνου.

Δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 600 εκατ. ευρώ, από τις οποίες αναμένεται να ωφεληθούν 350.000 άτομα, προβλέπει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση των Νέων, που παρουσίασαν οι υπουργοί Εργασίας, Ανάπτυξης και Παιδείας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για 13 προγράμματα που βρίσκονται ήδη σε φάση υλοποίησης και για επτά νέες δράσεις που αναμένεται να ξεκινήσουν εντός του πρώτου τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Ειδικότερα οι νέες δράσεις είναι:

Επιταγή εισόδου στην αγορά εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών

Στόχος του προγράμματος είναι η είσοδος νεοεισερχόμενων άνεργων νέων στην αγορά εργασίας, η οποία θα καταλήγει στην τοποθέτησή τους σε θέσεις απασχόλησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 174.900.000 ευρώ και αφορά 45.000 νέους. Ωφελούμενοι θα είναι:

- Ανεργοι πτυχιούχοι ΑΕΙ /ΤΕΙ έως 29 ετών,

- Ανεργοι απόφοιτοι υποχρεωτικής, δευτεροβάθμιας και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης έως 29 ετών, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους κατά προτεραιότητα το αργότερο 36 μήνες πριν την υποβολή αίτησής τους στο πρόγραμμα.

Η δράση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη δέσμη παρεμβάσεων μέσω χορήγησης voucher για:

-Κατάρτιση έως 100 ώρες σε συνδυασμό με καθοδήγηση / εκπαιδευτικό mentoring.

-Πρακτική άσκηση / Εργασιακή εμπειρία πέντε μηνών.

-Επιχορήγηση των επιχειρήσεων που θα μετατρέψουν την πρακτική άσκηση σε σύμβαση εργασίας, με κάλυψη των εργοδοτικών εισφορών για ένα έτος.

Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικότητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών

Στόχος του προγράμματος είναι η οικονομική ενίσχυση καινοτομικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών ανέργων νέων, καθώς επίσης και η συμβουλευτική υποστήριξή τους μέσω mentoring, αφενός στο στάδιο σύστασης της νέας επιχείρησης και αφετέρου κατά τη λειτουργία της.

Το πρόγραμμα είναι συνολικού προϋπολογισμού 91.000.000 ευρώ και 7.000 άνεργους ηλικίας έως 35 ετών.

Περιλαμβάνει: α) τη χορήγηση χρηματοδοτικών ενισχύσεων για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε όλους σχεδόν τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με προτεραιότητα σε κλάδους και τομείς της οικονομίας που ενσωματώνουν την καινοτομία και β) την παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) των νέων, οι οποίοι έχουν συστήσει επιχείρηση μέσω της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που προβλέπεται στην πρώτη ενέργεια.

Επιχειρηματικότητα στην ύπαιθρο

Στόχος είναι η προώθηση ανέργων, ηλικίας ως 35 ετών, στην απασχόληση, μέσω της βελτίωσης των δεξιοτήτων τους στον αγροτοδιατροφικό τομέα και της παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης για ανά ληψη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον πρωτογενή τομέα.

O προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 12.780.000 ευρώ και προβλέπεται να ωφεληθούν 3.000 άνεργοι ηλικίας έως 35 ετών.

Περιλαμβάνει συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση, σε θέματα επιχειρηματικότητας, έναρξης και διαχείρισης αγροτικής μονάδας, συμβουλευτική σχετικά με την προετοιμασία και ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων και υποβοήθηση επενδυτικής δραστηριότητας.

Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον πολιτισμό για νέους

Στόχος της δράσης είναι η απασχόληση ανέργων σε συγχρηματοδοτούμενα έργα κατασκευής, ανάδειξης και συντήρησης πολιτιστικών υποδομών, καθώς και σε υπηρεσίες φύλαξης των αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 15.000.000 ευρώ και ωφελούμενοι θα είναι 3.200 άνεργοι έως 30 ετών εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

Η δράση περιλαμβάνει εξάμηνη ή επτάμηνη (στη διάρκεια ενός έτους) απασχόληση σε έργα, ή δράσεις κοινωφελούς χαρακτήρα στον πολιτιστικό τομέα.

Πιλοτική δράση για την υποστήριξη νέων για τη δημιουργία Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων

Στόχος της δράσης είναι η προώθηση της Κοινωνικής Οικονομίας και της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ως εργαλεία αναχαίτισης της ανεργίας και προώθησης της κοινωνικής συνοχής.

To πρόγραμμα είναι προϋπολογισμού 7.500.000 ευρώ και αφορά 500 άνεργους ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Περιλαμβάνει: πληροφόρηση, αρχική συμβουλευτική, coaching, mentoring στους υποψήφιους κοινωνικούς επιχειρηματίες, εκπαίδευση στην Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου.

Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων (Β’ κύκλος)

H δράση, που σχεδιάζει το υπουργείο Ανάπτυξης, στοχεύει δράσης στην ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών νέων με έμφαση σε αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ενσωμάτωση καινοτομικών ιδεών και περιβαλλοντικά φιλικών παραγωγικών διαδικασιών.

Το ύψος του προϋπολογισμού της αγγίζει τα 60.000.000 ευρώ και προβλέπεται να ωφεληθούν 1.600 άνεργοι νέοι από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επιχορήγηση ανέργων για την ίδρυση νέας επιχείρησης.

Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της απασχόλησης γυναικών μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση Επιχειρηματικών Σχεδίων που θα αναληφθούν από άνεργες γυναίκες.

Ο προϋπολογισμός της ανέρχεται στα 20.000.000 ευρώ και αφορά 1.500 άνεργες.

Συγκεκριμένα, ωφελούμενες θα είναι άνεργες νέες από 18 έως 35 ετών που επιθυμούν να ιδρύσουν τη δική τους επιχείρηση και έχουν την ιδιότητα της ανέργου ή είναι εγγεγραμμένες στα ειδικά μητρώα του ΟΑΕΔ. Έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες που έχουν απολυθεί την τελευταία τριετία (2010-2012), στις πολύτεκνες γυναίκες, στις επαπειλούμενες από τον κίνδυνο της ανεργίας γυναίκες και στις γυναίκες που υπάγονται στην ειδική κατηγορία των ΑμEΑ.

Η δράση προβλέπει την επιχορήγηση ανέργων γυναικών για την ίδρυση νέας επιχείρησης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Γ. Βρούτσης: Μεγάλη πρόκληση η καταπολέμηση της ανεργίας

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Εργασίας Γ. Βρούτσης τόνισε ότι η ανεργία αποτελεί το «πλέον επώδυνο και, συνάμα, επικίνδυνο σύμπτωμα της οικονομικής κρίσης», αλλά και τη «μεγαλύτερη πρόκληση πολιτικής» για την κυβέρνηση.

Χαρακτήρισε ολοκληρωμένο το Εθνικό Σχέδιο Δράσης που παρουσιάστηκε αναγνωρίζοντας πάντως ότι τα νέα προγράμματα αποτελούν ενδεχομένως «μια μόνο συμβολή στην καταπολέμηση της ανεργίας» και δεν επιλύουν το πρόβλημα, αλλά το μετριάζουν.

Η λύση, όπως είπε, είναι «το σπάσιμο του φαύλου κύκλου της χαμηλής ανταγωνιστικότητας, που οδηγεί σε αδιέξοδα, καθηλώνει τις προσδοκίες των νέων ανθρώπων» και η δημιουργία ενός νέου «ενάρετου κύκλου οικονομικής ανάπτυξης» που μπορεί να δώσει λύσεις και προοπτικές στους νέους.

«Δεν κομπάζουμε γι’ αυτό το οποίο σας παρουσιάζουμε σήμερα, διότι η ανεργία στην Ελλάδα, ιδιαίτερα η ανεργία των νέων, είναι χωρίς προηγούμενο», ανέφερε από την πλευρά του ο υπουργός Ανάπτυξης, Κ. Χατζηδάκης.

Τόνισε ακόμη ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας δεν είναι θέμα καλών προθέσεων, αλλά σωστών πολιτικών, οι οποίες θα μπορέσουν, όπως είπε, να αναχαιτίσουν την ύφεση, να κάνουν την ελληνική οικονομία πιο ανταγωνιστική και την Ελλάδα πιο φιλική στην επιχειρηματικότητα και τις επενδύσεις.

ΣΥΡΙΖΑ: Επαναφέρουν τα stage στον ιδιωτικό τομέα

Στο μεταξύ, σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση με αφορμή την αύξηση της ανεργίας, αλλά και την παρουσίαση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την απασχόληση νέων, άσκησε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Στρατούλης.

Ο κ. Στρατούλης τόνισε ότι τα ποσοστά που καταγράφει η ανεργία αποτελούν «ντροπή και το αίσχος της τρόικας και των εγχώριων υποτελών της μνημονιακών κυβερνήσεων», ενώ χαρακτήρισε «εργαλείο μαζικής κοινωνικής καταστροφής» το «σφαγιασμό μισθών, συντάξεων» και την προωθούμενη «φορομπηχτική επίθεση».

Επισήμανε ακόμη ότι το σχέδιο δράσης που παρουσίασε η κυβέρνηση «δεν αντιμετωπίζει ούτε στο ελάχιστο την ανεργία, αλλά τη διαχειρίζεται και την ανακατανέμει μεταξύ των ανέργων, με όρους εργασιακής δουλείας».

«Από αυτά τα προγράμματα απασχόλησης και κατάρτισης, που στην ουσία επαναφέρουν τα stage στον ιδιωτικό τώρα τομέα της οικονομίας, δεν ωφελούνται ουσιαστικά οι νέοι άνεργοι, αλλά οι μεγάλες επιχειρήσεις, στις οποίες δίνονται νέα δώρα από κοινοτικούς ή εθνικούς πόρους και άλλες χαριστικές χρηματοδοτήσεις για να διασώσουν ή να δημιουργήσουν επισφαλείς και κακοπληρωμένες θέσεις εργασίας», πρόσθεσε.