Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 08 Οκτωβρίου 2019 19:40

Προσωρινή παύση μονάδων της ΔΕΗ

Σε προσωρινό «σβήσιμο» των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολη 3 και 4 οδήγησε η ετυμηγορία του Συμβουλίου της Επικρατείας στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την οποία ακυρώνονται οι αποφάσεις ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων των δύο εργοστασίων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, ώστε οι σταθμοί να τεθούν ξανά στη διάθεση της ΔΕΗ.

Από την έντυπη έκδοση

Σε προσωρινό «σβήσιμο» των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολη 3 και 4 οδήγησε η ετυμηγορία του Συμβουλίου της Επικρατείας στα μέσα Σεπτεμβρίου, με την οποία ακυρώνονται οι αποφάσεις ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων των δύο εργοστασίων. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα αναμένεται να επιλυθεί μέσα στο επόμενο δεκαπενθήμερο, ώστε οι σταθμοί να τεθούν ξανά στη διάθεση της ΔΕΗ.

Για το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει η παύση λειτουργίας, εκτιμάται πως δεν ελλοχεύει ο παραμικρός κίνδυνος για την επάρκεια τροφοδοσίας της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης, εκτιμάται ότι δεν θα υπάρξει σημαντική επίπτωση στις τιμές στην εγχώρια χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς δεν αναμένεται να προκληθεί σημαντική επίδραση στην Οριακή Τιμή Συστήματος.

Περιβαλλοντικοί όροι

Σύμφωνα με πληροφορίες, το πρόβλημα ανέκυψε κατά τη θητεία της προηγούμενης κυβέρνησης, και πιο συγκεκριμένα από την ανανέωση των Αποφάσεων Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ), χωρίς τη διενέργεια νέας μελέτης περιβαλλοντικών όρων. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά η περίληψη της απόφασης του ΣτΕ, «η ισχύς των αρχικώς εγκριθέντων περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας έληξε την 31η.12.2010 και η ΔΕΗ υπέβαλε τον Οκτώβριο του 2010 αίτημα ανανέωσης, η δε προσβαλλόμενη ανανέωση-τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων εξεδόθη στις 8.9.2017».

«Η ισχύς της αρχικής ΑΕΠΟ είχε λήξει το αργότερο με την πάροδο δεκαετίας από την έκδοσή της (δηλ. είχε λήξει τον Σεπτέμβριο του 2016 πρβ. ΣτΕ 2722/2017), και για την ανανέωση ή τροποποίησή της, μετά την κατά τα ανωτέρω λήξη της, έπρεπε να τηρηθεί η διαδικασία εξαρχής περιβαλλοντικής αδειοδότησης, κατόπιν εκπόνησης μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων» προσθέτει το ΣτΕ.

Για την ακύρωση των αποφάσεων ανανέωσης των περιβαλλοντικών όρων των δύο μονάδων είχαν προσφύγει το 2017 στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι περιβαλλοντικές οργανώσεις WWF Ελλάς, Greenpeace και Client Earth. Με τις αποφάσεις 1606/2019 και 1607/2019, που εξέδωσε το Ε’ Τμήμα στα μέσα Σεπτεμβρίου, το ΣτΕ δικαίωσε τους προσφεύγοντες. Σύμφωνα με τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η ανανέωση των περιβαλλοντικών όρων επέτρεπε τη συνέχιση της λειτουργίας των δύο σταθμών, παρά το γεγονός ότι οι εκπομπές διοξειδίου του θείου και οξειδίων του αζώτου που προκαλούν υπερβαίνουν τα προβλεπόμενα όρια από τη σχετική νομοθεσία της Ε.Ε. Κ.Δ.