Οικονομία & Αγορές
Τρίτη, 05 Σεπτεμβρίου 2017 14:46

ΕΛΒΕ: Εγκρίθηκε η επιστροφή κεφαλαίου 0,25 ευρώ στους μετόχους

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 826.875 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, ενέκρινε η σημερινή γενική συνέλευση της ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ.

Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 826.875 ευρώ και την επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους, ύψους 0,25 ευρώ/μετοχή, ενέκρινε η σημερινή γενική συνέλευση της ΕΛΒΕ ΑΒΕΕ.

Μετά την επιστροφή του κεφαλαίου, η ονομαστική αξία της μετοχής θα υποχωρήσει σε 0,71 ευρώ από 0,96 ευρώ, προηγουμένως.

Παράλληλα, οι μέτοχοι της εταιρείας έλαβαν και τις εξής αποφάσεις:

  • Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η έγκριση, των οικονομικών καταστάσεων, της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και της έκθεσης του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή χρήσης 1/1-31/12/2016 σε εταιρική και ενοποιημένη βάση.
  • Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η επικύρωση του τρόπου διάθεσης των κερδών της χρήσης 01/01/2016-31/12/2016
  • Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού ελεγκτή από κάθε ευθύνη αποζημιώσης για τη διαχείριση της χρήσης 2016.
  • Αποφασίσθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η εκλογή της ελεγκτικής εταιρίας Σ.Ο.Λ. ΑΕ – ΟΡΚΩΤΟΙ ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΛΟΓΙΣΤΕΣ για τον έλεγχο της χρήσης 2017.
  • Εγκρίθηκε με ψήφους 2.594.465  ήτοι παμψηφεί σύμβαση με μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με το άρθρο 23α του Ν.2190/1920.
  • Εγκρίθηκε με ψήφους 2.594.465  ήτοι παμψηφεί η απόφαση του ΔΣ  που πάρθηκε 6-7-2017 την επανασυγκρότηση του ΔΣ σε σώμα και όλες τις πράξεις του ΔΣ από την ημερομηνία επανασυγκρότησης έως και σήμερα
  • Αποφασίσθηκε με ψήφους 2.594.465 ήτοι παμψηφεί η αγορά ιδίων μετοχών της εταιρείας.
  • Αποφασίστηκε με ψήφους 2.594.465  ήτοι παμψηφεί  η εκλογή νέας επιτροπής ελέγχου ως κάτωθι:

1.Άγγελος Τσατσούλης

2. Ελένη Σαμαρά

3. Φωτεινή Παπαδημητρίου

naftemporiki.gr