Οικονομία & Αγορές
Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017 14:53

Στις 8 Ιουνίου η γ.σ. της ΕΥΑΘ

Στις 8 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε.

Στις 8 Ιουνίου θα διεξαχθεί η ετήσια τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΕΥΑΘ Α.Ε., με την ημερήσια ατζέντα να διαμορφώνεται ως εξής:

  • Έγκριση ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας, εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και ορκωτών ελεγκτών για την 16η Εταιρική χρήση (1-1-2016 έως 31-12-2016) .
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη για τα πεπραγμένα της τελευταίας Διαχειριστικής Χρήσης (1-1-2016 έως 31-12-2016) .
  • Έγκριση διανομής μερίσματος στους μετόχους της εταιρείας.
  • Επικύρωση εκλογής μέλους Διοικητικού Συμβουλίου σε αντικατάσταση παραιτηθέντος.
  • Επανακαθορισμός ιδιοτήτων μελών διοικητικού συμβουλίου.
  • Ορισμός Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν. 3693/2008, όπως ισχύει. Έγκριση αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την εταιρική χρήση 2016, καθώς και καθορισμός αμοιβών Προέδρου & Διευθύνοντος Συμβούλου, Αντιπροέδρων, μελών και γραμματέα ΔΣ κατά την εταιρική χρήση 2017.
  • Εκλογή εταιρείας Ορκωτών ελεγκτών, για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο, για τη χρήση 2017 και έγκριση αμοιβών τους.
  • Διάφορα Θέματα - Ανακοινώσεις.

naftemporiki.gr