Οικονομία & Αγορές
Πέμπτη, 02 Ιουνίου 2016 13:23

Στις 24 Ιουνίου η γ.σ. της REDS

Για τις 24 Ιουνίου ορίστηκε η ετήσια, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της REDS.

Για τις 24 Ιουνίου ορίστηκε η ετήσια, τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της REDS, κατά τη διάρκεια της οποίας, αναμένεται να συζητηθούν τα εξής:

  • Υποβολή προς έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων και των Ετήσιων Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της εταιρικής χρήσης, που έληξε στις 31.12.2015, μετά των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του Ορκωτού Ελεγκτή – Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τη διαχείριση της Εταιρείας και τον έλεγχο, αντίστοιχα, για τις οικονομικές καταστάσεις χρήσης 2015, κατά το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
  • Έγκριση των αμοιβών και αποζημιώσεων που καταβλήθηκαν στη χρήση του 2015 σε  μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατ' άρθρο 24 παρ. 2 του Κ.Ν. 2190/1920 και προέγκριση των αντιστοίχων που θα καταβληθούν στη χρήση του 2016 για την αιτία αυτή.
  • Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού ορκωτού ελεγκτή-λογιστή για τον έλεγχο της διαχειριστικής χρήσης 2016 και ορισμός της αμοιβής τους.
  • Χορήγηση, κατ' άρθρο 23 παρ. 1 κ.ν. 2190/1920, αδείας στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και σε Διευθυντές της Εταιρείας να μετέχουν σε Διοικητικά Συμβούλια ή στη Διεύθυνση Εταιρειών του Ομίλου ή άλλων Εταιρειών που επιδιώκουν παρόμοιους σκοπούς.
  • Παροχή άδειας κατ' άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920 για τη σύναψη,  παράταση ή ανανέωση της ισχύος συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ' αυτής συνδεδεμένων, υπό την έννοια του άρθρου 42ε παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, εταιρειών.
  • Διάφορες Ανακοινώσεις.