Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Open Interest Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
CENER
CENERBOR x x
MIG
MIGBOR x x
MOH
MOHBOR x x
MYTIL
MYTILBOR x x
OPAP
OPAPBOR x x
PLAIS
PLAISBOR x x
PPA
PPABOR x x
PPC
PPCBOR x x
QUAL
QUALBOR x x
SAR
SARBOR x x
1 2 3 4