Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Πέμπτη, 12 Οκτωβρίου 2017
18:18
ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ Α.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΛΛΩΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ: Ολική αποπληρωμή έντοκου δανείου
Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι την 12.10.2017 προχώρησε στην πρόωρη αποπληρωμή του έντοκου δανείου που είχε συνάψει με τη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. αποπληρωτέου την ...
17:21
Ο.Π.Α.Π. ΑΕ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - Γνωστοποίηση Συναλλαγών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Γνωστοποίηση Συναλλαγών   Η ΟΠΑΠ Α.Ε. ανακοινώνει σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου ότι στο ...
17:21
Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
17:20
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. - ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017ΜΗΝΙΑΙΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
17:20
ΧΑΛΚΟΡ Α.Ε. - Ανακοίνωση των Ειδικών Εκθέσεων Διασφάλισης
Ανακοίνωση των Ειδικών Εκθέσεων Διασφάλισης επι φορολογικών υποχρεώσεων της μη εισηγμένης απορροφώμενης εταιρείας "ΕΛΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" και των συμμετοχών αυτήςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
15:43
Π.Γ. ΝΙΚΑΣ Α.Β.Ε.Ε. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ/ ΕΚΘΕΣΕΩΝ
'Aγιος Στέφανος 12 Οκτωβρίου 2017     Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ   Η Εταιρεία ενημερώνει το επενδυτικό κοινό οτι  προχώρησε στην επαναδημοσιοποίηση της εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης 2017 συμπεριλαμβάνοντας την έκθεση διάθεσης ...
15:03
ALPHA TRUST ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΧΡΗΣΗΣ 2016   Η ALPHA TRUST-ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1. του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι ο φορολογικός έλεγχος ...
14:55
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΣΥΣΤΑΣΗ ΘΥΓΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί ότι προέβη στην ίδρυση μονομετοχικής (100%) εταιρείας με τη μορφή εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία EKTER VENTURES S.R.L.. Η έδρα της εταιρείας είναι στο ...
14:15
ΕΚΤΕΡ Α.Ε. - ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ
Η εταιρεία ΕΚΤΕΡ Α.Ε. γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι στις 11/10/2017 υπέγραψε σύμβαση εκτέλεσης έργου με την εταιρεία «ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε.». Αντικείμενο της Σύμβασης είναι η εκτέλεση των εργασιών ...
13:10
INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η INTERCONTINENTAL INTERNATIONAL Α.Ε.Ε.Α.Π. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σε εκτέλεση της από 7.4.2017 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της και της από 31.5.2017 απόφασης του Διοικητικού της ...