Σεμινάριο

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

Φορολογικά - Λογιστικά

Εισηγητής/Εισηγητές:

ΛΙΑΖΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ

Φοροτεχνικός, ειδικός σε θέματα ΚΦΑΣ – Τιμολόγησης

αναλυτικό βιογραφικό

Ημερομηνία Διεξαγωγής: 17 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2013 και ώρες 17:00-22:00
Τόπος Διεξαγωγής:  Κτίριο Ναυτεμπορικής, Λένορμαν 205, Κολωνός

Κόστος
Συμμετοχής
170

Έκπτωση 40% για τους συνδρομητές

Σε ποιούς απευθύνεται:

Σε στελέχη τμήματος Λογιστηρίου και σε όλους τους Λογιστές – Ελεύθερους Επαγγελματίες

Σκοπός σεμιναρίου:

Η ανάλυση του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών σε συνδυασμό με τον Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών

Θέματα σεμιναρίου:

*Πρόσωπα που έχουν τις υποχρεώσεις των άρθρων 1 έως 10 του Κώδικα, σχετικά με την τήρηση βιβλίων, την έκδοση στοιχείων και υποβολή δεδομένων για διασταύρωση.
*Σκοπός που εξυπηρετεί η απεικόνιση των συναλλαγών στα βιβλία και η έκδοση των στοιχείων.
*Περιπτώσεις, που τα βιβλία και τα στοιχεία μπορεί να τηρούνται σε ξένη γλώσσα.
*Δικαιολογητικά εγγραφής στα βιβλία, που αφορούν συναλλαγή ή άλλη πράξη του υπόχρεου.
*Τρόπος αποστολής των τιμολογίων και των αποδείξεων λιανικής
*Υποχρεώσεις των υπόχρεων απεικόνισης συναλλαγών που χρησιμοποιούν ηλεκτρονικό υπολογιστή (Η/Υ) για την τήρηση των βιβλίων ή την έκδοση των στοιχείων
*Απαλλασσόμενοι από την υποχρέωση τήρησης βιβλίων και έκδοσης αποδείξεων λιανικής
*Κατηγορίες βιβλίων (απλογραφικά και διπλογραφικά). Κριτήρια για την ένταξη.
*Τήρηση λογιστικών βιβλίων με την διπλογραφική μέθοδο από τον υπόχρεο απεικόνισης συναλλαγών
*Μητρώο παγίων περιουσιακών στοιχείων και Βιβλίο Απογραφών & περιεχόμενο
*Υποχρέωση τήρησης ηλεκτρονικού φακέλου (ΑΥΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Αρ. πρωτ. 1095320/11.6.2013).
*Χρόνος ενημέρωσης των βιβλίων
*Ετήσιες οικονομικές του καταστάσεις, σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
*Περιεχόμενο του βιβλίου εσόδων-εξόδων και ο χρόνος ενημέρωσής του περιεχόμενο και η προθεσμία ενημέρωσης του βιβλίου απογραφών – Υποκατάστημα
*Υποχρέωση παροχής ασφαλών πληροφοριών για τις συναλλαγές συγκεκριμένων κατηγοριών υπόχρεων
*Έκδοση δελτίου αποστολής
*Κατηγορίες των συναλλαγών που δημιουργούν την υποχρέωση έκδοσης τιμολογίου στον υπόχρεο (ίδιος – αυτοτιμολόγηση – ανάθεση τιμολόγησης).
*Υπόχρεοι και οι προϋποθέσεις έκδοσης τιμολογίου για την αγορά αγαθών από μη υπόχρεους
*Προϋποθέσεις, ο χρόνος έκδοσης και το περιεχόμενο της εκκαθάρισης
*Περιεχόμενο του τιμολογίου
*Έκδοση πιστωτικού τιμολογίου, οι προϋποθέσεις έκδοσης και το περιεχόμενο αυτού
*Χρόνος έκδοσης του τιμολογίου
*Απόδειξη λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών – υποχρεωτική χρήση φτμ
*Περιεχόμενο της απόδειξης λιανικής ή επιστροφής που εκδίδουν οι υπόχρεοι απεικόνισης συναλλαγών, οι ασκούντες ελευθέριο επάγγελμα και οι λοιποί υπόχρεοι
*Χρόνος έκδοσης για τις αποδείξεις λιανικής, τόσο για την πώληση αγαθών, όσο και για την παροχή υπηρεσιών
*Έκδοση φορτωτικών από τους μεταφορείς, τα μεταφορικά γραφεία και τους διαμεταφορείς
*Αυτοπαράδοσης ή ιδιοχρησιμοποίησης υπηρεσιών - Αποδείξεις δαπανών
*Θεώρηση στοιχείων – φορολογικές ταμειακές μηχανές (φτμ) Ν. 1089/1988, ΠΟΛ 1037/1992 και ΠΟΛ 1036/2012)
*Διαδικασία ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στη ΓΓΠΣ - υποβολή καταστάσεων
*Τόπος διαφύλαξης των βιβλίων και των στοιχείων
*Μεταβατικές διατάξεις του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών
*ΚΥΡΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΜΕΧΡΙ 31.12.2013 (Ν. 2523/1997) & ΑΠΟ 1.1.2014 (ΚΦΔ Ν. 4174/2013) ΠΟΛ 1210/6.9.2013
*ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΣΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΚΦΔ)

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σεμινάριο, μπορείτε να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 210 5198000, 210 5198264 ή στο E-mail: [email protected]