Skip to main content

Intralot: Στα 97,7 εκατ. τα έσοδα του ομίλου το α΄ τρίμηνο

Στα 97,7 εκατ. διαμορφώθηκαν τα έσοδα του ομίλου Intralot το α΄ τρίμηνο, καταγράφοντας οριακή άνοδο (+0,1%) σε ετήσια βάση.

Την ίδια περίοδο, τα κέρδη EBITDA διαμορφώθηκαν στα 26,1 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση +4,9% σε ετήσια βάση. Το ΝΙΑΤΜΙ (Καθαρά Κέρδη/Ζημίες μετά από Φόρους και Δικαιώματα Μειοψηφίας) από συνεχιζόμενες δραστηριότητες διαμορφώθηκε στα 5,7 εκατ. ευρώ ζημιές, σε σύγκριση με ζημίες 6,9 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.

Τα λειτουργικά έξοδα των εταιρειών του ομίλου στην Ελλάδα παρουσιάζονται μειωμένα κατά 12,5% σε ετήσια βάση. Οι λειτουργικές ταμειακές ροές για το α΄ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν στα 17,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι καθαρές επενδύσεις του ομίλου ανήλθαν στα 4,3 εκατ..

Τα Ταμειακά Διαθέσιμα και Ισοδύναμα στο τέλος του α΄ τριμήνου του 2022 ανήλθαν στα 98,0 εκατ. ευρώ. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στα 500,6 εκατ. ευρώ στο τέλος του α΄ τριμήνου 2022. O δείκτης καθαρής μόχλευσης (Net Debt/ LTM EBITDA) διαμορφώθηκε στο 4,5x στο τέλος του Α’ τριμήνου 2022.

Σε δηλώσή του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Intralot Σωκράτης Π. Κόκκαλης σημείωσε πως «τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δείχνουν ισχυροποίηση των κερδών και ανάκαμψη από τον αντίκτυπο του COVID και αντικατοπτρίζουν ένα βελτιωμένο οικονομικό προφίλ, με ομαλοποιημένα έσοδα και μείωση των λειτουργικών εξόδων και του κόστους εξυπηρέτησης του χρέους σε αντιστοιχία με το επιχειρηματικό σχέδιο της εταιρείας». 

«Στο πλαίσιο αυτού του ισχυρά βελτιωμένου P/L και ισολογισμού» συνέχισε ο κ. Κόκκαλης, «η εταιρεία έχει σχεδιάσει και πρόκειται να προχωρήσει άμεσα σε Aύξηση Mετοχικού Kεφαλαίου μέσω της Έκδοσης Δικαιωμάτων υπέρ παλαιών μετόχων έχοντας εξασφαλίσει τη δέσμευση της Standard General Master Fund II L.P. (ως Στρατηγικού Επενδυτή) για τα αδιάθετα δικαιώματα, κίνηση η οποία θα ενισχύσει σημαντικά τις προοπτικές μας να αξιοποιήσουμε τις τεράστιες ευκαιρίες στις ΗΠΑ αλλά και την παγκόσμια αγορά».

Σημειώνεται ότι στις 26 Απριλίου, 2022, η Intralot ανακοίνωσε ότι θα συγκαλέσει γενική συνέλευση για να εγκρίνει την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των μετόχων που υφίστανται κατά το χρόνο της έκδοσης κατά ποσό που δεν θα υπερβαίνει το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την εξαγορά των μετοχών της Intralot Inc. που δεν ελέγχονται από την μητρική εταιρεία του ομίλου. Σε αυτό το πλαίσιο, προχώρησε η υπογραφή μιας σύμβασης αγοράς μετοχών με τους μετόχους μειοψηφίας που ελέγχουν 33,2 εκατ. μετοχές της Intralot Inc. έναντι 3,65 ευρώ ανά μετοχή, με την προϋπόθεση ότι η Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου θα ολοκληρωθεί με επιτυχία.

Η Intralot ανακοίνωσε ότι υπέγραψε δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την Standard General Master Fund II L.P., βάσει του οποίου η Standard General θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές από την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας έναντι τιμής όχι μεγαλύτερης των 0,58 ευρώ ανά μετοχή. Στις 23 Μαΐου 2022, κατόπιν της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας αποφασίστηκε η παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας με σκοπό να καθορίσει τους όρους της Αύξησης του Μετοχικού Κεφαλαίου και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες.

Οι προοπτικές

Όπως επισημαίνεται από την εταιρεία, παρότι οι κίνδυνοι που συνδέονται με την πανδημία του COVID-19 έχουν μειωθεί, η γεωπολιτική ένταση που επικρατεί λόγω του πολέμου στην Ουκρανία σε συνδυασμό με την ενεργειακή κρίση, τις διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα και την άνοδο του πληθωρισμού, αποτελούν παράγοντες που θα επηρεάσουν τις οικονομικές εξελίξεις μέσα στους επόμενους μήνες. «O όμιλός μας δεν έχει άμεση έκθεση από πλευράς εργασιών ή εξάρτησης από προμηθευτές στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Ωστόσο, δεν μπορεί να αγνοηθεί ο κίνδυνος έμμεσων επιπτώσεων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες του ομίλου από τη μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών και την πιθανή αύξηση των λειτουργικών εξόδων λόγω πληθωριστικών πιέσεων» τονίζεται στην ανακοίνωση, στην οποία προστίθεται ότι «η διοίκηση της εταιρείας παρακολουθεί σε συνεχή βάση τις γεωπολιτικές και οικονομικές εξελίξεις και είναι έτοιμη να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργασιών της».