Ανοικτός Διεθνής Διαγωνισμός για την Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Μηχανικού

Τετάρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018 17:51

«ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ – ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ & ΜΕΛΕΤΗ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ»

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ένωση εταιρειών με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – GMR Airports Limited», με δ.τ. «ARIADNE AIRPORT GROUP» (η «Ένωση»), ως Προσωρινός Ανάδοχος για την υλοποίηση του Έργου «Μελέτη – Κατασκευή –Χρηματοδότηση – Λειτουργία – Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης & Μελέτη – Κατασκευή και Χρηματοδότηση των Οδικών του Συνδέσεων» (το «Έργο»),

Ανακοινώνει:

Την παράταση της ημερομηνίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών για τον ως άνω Διαγωνισμό Ανεξάρτητου Μηχανικού και ορίζει ως νέα ημερομηνία τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018, από τις 10.00 π.μ. και το αργότερο μέχρι τις 12.00 μ.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση του Τεύχους Μεταβολών Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ανεξάρτητου Μηχανικού, μέσω του συνδέσμου: ftp://195.46.3.2 (στοιχεία πρόσβασης: όνομα χρήστη (username)= IEbidder, κωδικός (password)= !@5263+!) ή της ιστοσελίδας http://www.terna.gr/el/media-center/Ariadne-Airport-Group/.

Επιπλέον, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν στον ως άνω διαγωνισμό και να αποκτήσουν πρόσβαση στα διαθέσιμα στοιχεία για το Έργο αλλά και να λάβουν γνώση για τυχόν διευκρινήσεις επί του Τεύχους Μεταβολών Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ανεξάρτητου Μηχανικού ή/και τυχόν πρόσθετα στοιχεία για το Έργο, πρέπει αρχικά να αποστείλουν ηλεκτρονικά, εκδήλωση ενδιαφέροντος συνοδευόμενη από τη Δήλωση Εμπιστευτικότητας υπογεγραμμένη, σύμφωνα με την παράγραφο 9.1 της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών Ανεξάρτητου Μηχανικού.