ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 08:35
UPD:23:53

Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 18/4/2016 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 18/4/2016 απόφασης του Δ.Σ. προέβη την 12/10/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 4.608 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 41381 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.06839 ευρώ.

Σχολιασμένα