ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. - ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ

Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017 08:36
UPD:23:53

Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σε εκτέλεση της από 27/6/2016 απόφασης της Τακτικής Γενική Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 27/6/2016 απόφασης του Δ.Σ. προέβη την 12/10/2017 μέσω του μέλους του Χ.Α. ΒΕΤΑ ΑΧΕΠΕΥ σε αγορά 5.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 389 ευρώ ανά μετοχή και συνολική αξία συναλλαγής 19.45000 ευρώ. 

Σχολιασμένα