Ξενοδοχεία

Σύμβολο Όνομα Τελευτ.
Τιμή
Διαφ. Διαφ.% Όγκος Αγορά
Τεμ. x Τιμή
Πώληση
Τεμ. x Τιμή
Τελ.
Πράξη
ΑΣΤΗΡ x x
ΠΡΕΖΤ x x
ΙΟΝΑ x x
ΛΑΜΨΑ x x