Χρηματιστηριακές Ανακοινώσεις

Παρασκευή, 20 Ιανουαρίου 2017
09:11
ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε. : ΑΓΟΡΑ ΙΔΙΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ
Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ’ αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων γνωστοποιεί στο Επενδυτικό Κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο ...
00:00
Ετ.Πράξη ΧΑΚ (ΤΡΚΥ)
Cyprus Public Company Limited (BOCY/ΤΡΚΥ) στις 20/1/2017.Ανακ.ΧΑΚ 19/1/2017
00:00
Μείωση συνολικού Μ.Κ. και ακύρωση του συνόλου των μετοχών (ΚΥΠΡ)
Από 20/01/2017 παύει η διαπραγμάτευση και διαγράφονται από το Χρηματιστήριο Αθηνών οι 8.922.944.533 (ΚΟ) συνολικά μετοχές της εταιρίας "ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΥΠΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΙΜΙΤΕΔ" (CY0104810110). Από την ίδια ημερομηνία το σύνολο ...
Πέμπτη, 19 Ιανουαρίου 2017
19:54
TRASTOR Α.Ε.Ε. ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ : Εισαγωγή μετοχών από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των π
Η εταιρία με την επωνυμία «TRASTOR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ» (εφεξής η «Εταιρία») ανακοινώνει ότι από την 23.01.2017 θα αρχίσει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 25.802.413 νέων κοινών ...
18:16
ΜΙΝΩΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ Α.Ν.Ε. : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΤΟΥ Ν. 3556/2007: Γνωστοποίηση συναλλαγών
Οι Μινωικές Γραμμές Α.Ν.Ε. ανακοινώνουν ότι η εταιρεία  (Grimaldi Euromed S.p.A) συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας  Emanuele G. Grimaldi (υπόχρεο πρόσωπο με βάση το ...
17:39
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : Αγορά ιδίων μετοχών
Η εταιρεία «Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών» (ATHEX ή Εταιρεία) ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι κατ' εφαρμογή του άρθρου 4 παρ. 4 του υπ' αριθμ. 2273/2003 Κανονισμού της Επιτροπής ...
17:22
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ - ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η Εταιρία Ελληνικά Χρηματιστήρια-Χρηματιστήριο Αθηνών Α.Ε. Συμμετοχών (ATHEX) ανακοινώνει με βάση τους ν. 3556/2007 και 3606/2007 ότι η Eurobank Equities Α.Ε.Π.Ε.Υ. την ενημέρωσε ότι πραγματοποίησε τις εξής συναλλαγές:α/αΗμερομηνία γνωστοποίησης στην ...
17:21
ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
Η Πέτρος Πετρόπουλος ΑΕΒΕ γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με το άρθρο 16 του ΚΝ 2190/20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273/2003 ...
17:21
ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017Δείτε τα αρχεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017
16:33
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ : Σχολιασμός δημοσιεύματος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ   Σχολιασμός δημοσιεύματος   Σχολιάζοντας δημοσίευμα του ημερήσιου τύπου της 18.1.2017 η ΔΕΗ διευκρινίζει ότι το τελευταίο διάστημα εξοφλούνται με ικανοποιητικό ρυθμό οι οφειλές των διαφόρων φορέων του στενού Δημόσιου τομέα. Ως εκ ...